Financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro u području sporta Općine Barban za 2023. godinu

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015) Sportska zajednica Općine Barban raspisuje

 

JAVNI POZIV

za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro u području sporta Općine Barban za 2023. godinu

 

I.

U proračunu Sportske zajednice Općine Barban za 2023. godinu osigurana su sredstva za financiranje rada sportskih udruga na području Općine Barban u iznosu od 34.500,00€ (259.940,40 kn) predviđenih za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija sportskih udruga – klubova članova Sportske zajednice Općine Barban.

II.

Pozivaju se sportske udruge – klubovi koji su članovi Sportske zajednice Općine Barban da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro u području sporta.

III.

Udruge mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije koji pridonose razvoju u području sporta, kako slijedi:

 1. Poticanje i promicanje sporta
 2. Osiguravanje uvjeta za provođenje treninga
 3. Organiziranje i provođenje natjecanja
 4. Opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša
 5. Organizaciju sportskih manifestacija
 6. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga

IV.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru pojedinog prioritetnog područja ovog Javnog poziva, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2023. godine.

V.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima (Obrazac 1 i Obrazac 2) u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Barban  (www.barban.hr).

Uz navedene obrasce potrebno je priložiti:

 1. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja – (Obrazac 3)
 2. Dokaz o registraciji – ispis iz Registra udruga Republike Hrvatske
 3. Izvadak iz registra neprofitnih organizacija (otisnuta stranica iz Registra neprofitnih organizacija s podacima o upisu)
 4. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga, s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, ne starija od 30 dana od dana objave javnog poziva (preslika)
 5. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave javnog poziva, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa ili projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ne vodi prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu s odredbama Uvjerenje se dostavlja najkasnije prije potpisivanja ugovora o financiranju programa ili projekta.
 6. Opširni izvještaj o obavljenim aktivnostima sportske udruge za godinu (Obrazac 4)
 7. Financijski izvještaj sportske udruge za godinu (Obrazac 5) zajedno s popratnom dokaznom dokumentacijom.
 8. Potvrdu Ministarstva financija, odnosno druge institucije koju je Ministarstvo financija ovlastilo za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, o predaji godišnjeg financijskog izvještaja o primicima i izdacima za 2022. godinu.

VI.

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima dostavlja se na adresu:

 

Sportska zajednica Općine Barban Barban 69, 52207 Barban

„Javni poziv za udruge – ne otvaraj“

do petka, 10. ožujka 2023. godine VII.

Procjenu pristiglih prijava izvršit će Povjerenstvo za provedbu javnog poziva.

 

VIII.

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Javnim pozivom i koje nisu sačinjene sukladno ovom Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje neće se razmatrati.

 

IX.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte i programe Sportska zajednica Općine Barban će sklopiti Ugovor o financijskoj potpori projektu/programu.

 

Predsjednik Sportske zajednice Općine Barban:

Nenad Filipović 

 

U Barbanu, 01. ožujka 2023. godine.

 

Dokumenti za preuzimanje: