JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavak 1., 8. i 9. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Općine Barban 32/2016) te Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora putem prikupljanja pisanih ponuda (KLASA: 372-03/22-01/01, URBROJ: 2163-12-01-22-1), Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za zakup poslovnih prostora putem prikupljanja pisanih ponuda

 

 

 1. PREDMET ZAKUPA

 

Raspisuje se javni natječaj za zakup poslovnih prostora za trgovačku djelatnost (trgovina na malo prehrambenim proizvodima):

 

 1. dio zgrade Društvenog doma u Šajini na kč.br. 2846/10o. Šaini, površine 67m2.
 2. dio zgrade Društvenog doma u Hrboki, nač.br. 2491/11 k.o. Prnjani, površine 90 m2.

 

Početna mjesečna zakupnina iznosi 7,50 kn/m2, odnosno ukupno 502,50 kn za poslovni prostor pod točkom 1. (uvećano za porez na dodanu vrijednost).

Početna mjesečna zakupnina iznosi 7,50 kn/m2, odnosno ukupno 675,00 kn za poslovni prostor pod točkom 2. (uvećano za porez na dodanu vrijednost).

 

Ugovor o zakupu poslovnih prostora zaključuje se na rok od 5 (pet) godina.

 

Mjesečna zakupnina plaća se mjesečno unaprijed i to najkasnije do dvadesetog dana u mjesecu temeljem računa koje ispostavlja Općina Barban.

 

 

II.                JAMČEVINA

 

Utvrđuje se jamčevina pod točkom 1. i 2. u iznosu od 500,00 kn za svaki prostor pojedinačno, koju je ponuditelj obvezan uplatiti najkasnije do zadnjeg dana roka za dostavu ponuda.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Općine Barban, broj: HR1024070001800600009, model: HR24, poziv na broj: 7722 – OIB, s naznakom: jamčevina za zakup poslovnog prostora br.1 ili 2.

Jamčevina se uračunava u mjesečnu zakupninu, a ponuditeljima čija ponuda nije najpovoljnija vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi.

Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine ako u određenom roku iz neopravdanih razloga ne sklopi ugovor s Općinom.

 

III.               UVJETI NATJEČAJA

 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i pravne osobe sa sjedištem u RH registrirane za obavljanje trgovačke djelatnosti koja uključuje trgovinu na malo prehrambenim proizvodima.

 

Najpovoljnija ponuda je ona ponuda kojom se ispunjavaju uvjeti iz natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos mjesečne zakupnine.

 

Pismena ponuda mora sadržavati:

 1. Naziv i sjedište ponuditelja, adresu i OIB
 2. Oznaku poslovnog prostora
 3. Visinu ponuđene mjesečne zakupnine u kunama
 4. Broj računa  ponuditelja  na  koji  se  vraća  jamčevina,  ako  ne  bude  utvrđen  kao najpovoljniji ponuditelj

 

Uz pismenu ponudu potrebno je dostaviti:

 1. Kopiju rješenja o upisu u odgovarajući registar
 2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice/potvrde
 3. Ovlaštenje, odnosno punomoć (za ovlaštene predstavnike, odnosno punomoćnike)
 4. Dokaz o prvenstvenom pravu zakupa (ako se to pravo želi ostvariti)
 5. Dokaz o podmirenju svih dospjelih obveza prema Općini

 

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz čl. 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja ili članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja, Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora te prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

 

 

IV.             NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE

 

Pisane ponude uredno i čitko ispisane s potrebnim dokazima dostavljaju se u zatvorenim omotnicama s naznakom NE OTVARAJ – PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA, poštom ili neposredno u pisarnicu Općine Barban na adresu:

Općina Barban Barban 69

52207 Barban

 

Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Općine Barban.

Ponudu koja nije dostavljena na način, u roku ili ne sadržava elemente i priloge propisane ovim natječajem  Povjerenstvo neće razmatrati.

 

 

V.                OTVARANJE PONUDA

 

Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 25. svibnja 2022. godine u 12,00 sati.

Postupak otvaranja ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

 

VI.             DONOŠENJE ODLUKE I SKLAPANJE UGOVORA

 

Po   okončanju    postupka   natječaja    Općinski       načelnik    donosi    odluku   o    prihvaćanju najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Ugovor će se sklopiti s najpovoljnijim ponuditeljem u roku od 15 dana od  donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

 

VII.          PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Općina Barban može odbiti sve ponude i poništiti natječaj.

 

 

 

KLASA: 372-03/22-01/01 URBROJ: 2163-12-05-22-2

Barban, 12. svibnja 2022.godine

 

 

NAČELNIK:

Dalibor Paus,v.r.