Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrti Programa i Odluke za poticanje poduzetništva i novih investicija na području Općine Barban

Općina Barban provela je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o aktima:

  • Nacrt prijedloga Programa potpora za poticanje poduzetništva i novih investicija na području Općine Barban
  • Nacrt prijedloga Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Barban

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno je u periodu od 30. ožujka do 29. travnja 2022. godine.

Zainteresirana javnost u postupku savjetovanja mogla je sudjelovati davanjem komentara, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku.

U vremenu trajanja savjetovanja pristiglo je nekoliko prijedloga.

Detaljnije u izvještajima o provedenom savjetovanju za svaki pojedini akt.