SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

OBRAZLOŽENJE

Nacrta prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

 

Hrvatski sabor na sjednici  održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine.

Sukladno članku 129. Zakona o komunalnom gospodarstvu odluke o vrijednosti  boda komunalne naknade donesene do stupanja na snagu ovoga Zakona važe do isteka kalendarske godine za koju su donesene, a jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti novu odluku o vrijednosti boda komunalne naknade (B) najkasnije 30 dana prije isteka kalendarske godine. Temeljem odredbe članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave do kraja studenoga tekuće godine donosi odluku kojom određuje vrijednost boda (B) koja se primjenjuje od 01. siječnja iduće godine. Vrijednost boda komunalne naknade određuje se u kunama po četvornome metru (m2) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni jedinice lokalne samouprave.

Novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisana je obveza utvrđenja godišnjeg iznosa komunalne naknade pa je  potrebno i vrijednost boda komunalne naknade  izraziti u godišnjem iznosu.

 

Prema ranijem Zakonu o komunalnom  gospodarstvu („Narodne novine“  br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11, 144/11, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) vrijednost boda komunalne naknade bila je jednaka mjesečnoj visini komunalne naknade po m2, odnosno sukladno Odluci o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade Općine Barban (Službene novine Općine Barban 8/2001) vrijednost boda iznosi 1,00 kn po m2 te se stoga  komunalna naknada utvrđivala u mjesečnom iznosu.

 

Novom Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade Općine Barban, sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu,  vrijednost boda iskazana je u iznosu od 3,60 kuna po četvornome metru ( m2). Izvršena korekcija rezultat je uskladbe Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade Općine Barban kao i Odluke o komunalnoj naknadi (kojom se korigiraju koeficijenti zona) sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i neće utjecati na visinu obveze komunalne naknade.

 

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.

 

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Barban uključi u pripremu konačnog Nacrta Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost s predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Odluka o vrijednosti boda_NACRT PRIJEDLOGA (Preuzimanje dokumenta u word dokumentu)

 

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 23. studenog 2018. godine.

 

 

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:

info@barban.hr