Poziv na testiranje

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 112-03/19-01/01
Ur.br.: 2168/06-03-19-6
Barban, 13. ožujka 2019.

KANDIDATIMA KOJI
UDOVOLJAVAJU FORMALNIM
UVJETIMA OGLASA

Predmet: Poziv na testiranje

Poštovani,

dana 12. ožujka 2019. godine u prostorijama Općine Barban, Barban 69, održan je sastanak Povjerenstva za provedbu oglasa o prijmu u službu na određeno vrijeme za radno mjesto: Viši stručni suradnik za proračun i financije, Klasa: 112-03/19-01/01, Ur.broj: 2168/06-03-19-2 od 01.03.2019., te je utvrđeno da je pristigla samo jedna prijava na natječaj.

Sukladno odredbi čl. 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18.) navedenog kandidata pozivamo na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, u utorak 19. ožujka 2019. godine s početkom u 13:00 sati.

Pisano testiranje obavit će se u vijećnici Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban.
Nakon pisanog testiranja provest će se intervju s kandidatom ako za to stekne uvjete.

Pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru su:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)
2. Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15)
3. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine” broj 111/18)
4. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi (“Narodne novine” broj 28/10)
5. Statut Općine Barban (“Službene novine Općine Barban” broj 22/13, 12/18)
6. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine” broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18).

S poštovanjem,

Povjerenstvo za provedbu oglasa