Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave – Promidžba i vidljivost projekta

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

Klasa: 372-01/19-01/01
Ur.br.: 2168/06-01-19-3
Barban, 8. ožujka 2019. godine

 

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

  

Predmet: Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

 

Promidžba i vidljivost projekta, nastup na sajmovima, izrada internet stranice i on line platforme za projekt Poduzetnički inkubator Barban

 

Poštovani,

 

Općina Barban priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge promidžbe i vidljivosti, nastup na sajmovima, izrada Internet stranice i on line platforme za projekt Poduzetnički inkubator Barban.

 

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), (u daljnjem tekstu ZJN 2016), prije pokretanja postupka javne nabave za nabavu usluga promidžbe i vidljivosti, nastupa na sajmovima, izrada internet stranice i on line platforme za projekt Poduzetnički inkubator Barban, javni naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

 

Općina Barban će primjenjivati odredbe članka 198. ZJN 2016, te će prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu usluga promidžbe i vidljivosti, nastupa na sajmovima, izradu internet stranice i on line platforme za projekt Poduzetnički inkubator Barban provesti prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

 

Temeljem članka 198. stavak 3. ZJN 2016 u EOJN RH i na internetskim stranicama Općine Barban https://www.barban.hr objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi sa tehničkim specifikacijama i troškovnikom, te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do isteka 15. ožujka 2019. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge elektroničkim sredstvima komunikacije isključivo putem EOJN RH.

Nakon provedenog savjetovanja, a sukladno članku 198. stavak 4. ZJN 2016 razmotriti će se sve primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, koje će biti objavljeno u EOJN RH i na internetskim stranicama Općine Barban https://www.barban.hr najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

 

S poštovanjem,

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu:

  1. Davor Škrtić – predsjednik (posjeduje važeći certifikat u području javne nabave, Klasa: 406-01/17-05/146, Urbroj: 526-06-01-02/1-17-2 izdan od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, 09. srpnja 2017. godine)
  2. Danijela Kontošić – Općina Barban – član
  3. Grozdana Dobran – Općina Barban – član.

 

Općinski načelnik
Dalibor Paus

 

Dokumenti za preuzimanje: