Poziv na testiranje

__________________________________________________________________________________
Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel
Klasa: 112-02/18-01/01
Ur.br.: 2168/06-18-03-8
Barban, 08. kolovoza 2018.

KANDIDATU KOJI
UDOVOLJAVA FORMALNIM
UVJETIMA OGLASA

Predmet: Poziv na testiranje

Poštovani,
dana 07. kolovoza 2018. godine u prostorijama Općine Barban, Barban 69, održan je sastanak Povjerenstva za provedbu javnog natječaja koje je utvrdilo da je prijava kandidata pravodobna i potpuna te da zadovoljava formalne uvjete iz oglasa:

R. BR.: 1.
R. BR. PRIJAVE: 1.
IME I PREZIME: Doris Pužar
ADRESA: Salamunišće 40, Batlug
KONTAKT: doris.francula@gmail.com

Sukladno odredbi čl. 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18.) navedenog kandidata pozivamo na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, u utorak 14. kolovoza 2018. godine s početkom u 9.00 sati.
Pisano testiranje obavit će se u vijećnici Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban.
Nakon pisanog testiranja provest će se intervju s kandidatom ako za to stekne uvjete.
Na službenoj web stranici Općine Barban objavljena je informacija o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni izvori za pripremu kandidata.

S poštovanjem,
Pročelnica:
Danijela Kontošić

 

Preuzimanje  dokumenta: Poziv na testiranje