POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Sukladno članku 10. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja Općine Barban od dana 29.06.2017. godine (KLASA: 023-01/17-01/65, URBROJ: 2168/06-17-02-1) za ukupnu procijenjenu vrijednost nabave roba i usluga 70.000,00 kuna ili više, a manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

Općina Barban, dana 25.09.2017. godine upućuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

1.    Naziv i adresa Naručitelja:
OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, OIB: 98875297738.

2.    Osobe zadužene za komunikaciju (ime, prezime, telefon, e-mail):
Doris Frančula, Viši stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte, Jedinstveni upravni odjel, Općina Barban
Tel: 052/567-635, e-mail: doris@barban.hr

3.    Vrsta postupka nabave:
Jednostavan postupak nabave slanjem poziva na dostavu ponuda na adrese minimalno 3 (tri) gospodarska subjekta s istovremenom objavom poziva na internetskoj stranici Općine Barban

4.    Naziv predmeta nabave:
Predmet nabave jesu usluge izrade dokumentacije i provedbe postupaka nabave za potrebe projekta te usluga upravljanja projektnim aktivnostima. Nabavlja se usluga izrade dokumentacije i provedbe postupaka nabave te usluga upravljanja projektnim aktivnostima za projekt rekonstrukcije i opremanja poduzetničkog inkubatora, ukupne procijenjene vrijednosti 2.624.674,30 kuna.

5.    Procijenjena vrijednost nabave:
Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 88.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 110.000,00 kuna sa PDV-om.
Za uslugu pripreme natječajne dokumentacije i provođenje postupaka nabave procijenjena vrijednost nabave iznosi 20.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 25.000,00 kuna sa PDV-om.
Za uslugu upravljanja projektnim aktivnostima procijenjena vrijednost nabave iznosi 68.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 85.000,00 kuna sa PDV-om.

6.    Redni broj nabave iz plana nabave:
20/17-3

7.    Rok početka i završetka pružanja usluge:
Rok pružanja usluge izrade dokumentacije i provedbe postupaka nabave za potrebe projekta je po potrebi tijekom vremena trajanja projekta, od dana sklapanja ugovora.
Rok pružanja usluge upravljanja projektnim aktivnostima je tijekom cijelog vremena trajanja projekta, odnosno 24 mjeseci ili do konačne isplate bespovratnih sredstava.

8.    Količina predmeta nabave:
Nabava jedne (1) usluge izrade dokumentacije i provedbe postupaka nabave za potrebe projekta.
Nabava jedne (1) usluge upravljanja projektnim aktivnostima.

9.    Rok, način i uvjeti plaćanja:
Za uslugu izrade dokumentacije i provedbe postupaka nabave, po završetku pružanja pojedine usluge, odnosno sukladno sklopljenom Ugovoru.
Za uslugu upravljanja projektnim aktivnostima, dio po potpisu Ugovora, a dio po izvršenoj usluzi, odnosno sukladno sklopljenom Ugovoru.

10.  Mjesto pružanja usluge:
Barban, održavanje koordinacijskih sastanaka jednom mjesečno, a po potrebi i češće u uredskim prostorijama Naručitelja, a inače u uredskim prostorijama Ponuditelja.
Barban, provedba postupka evaluacije ponuda u postupcima nabave, u uredskim prostorijama Naručitelja, a inače u uredskim prostorijama Ponuditelja.

11.  Opis predmeta nabave:
Nabava usluge izrade dokumentacije i provedbe postupaka nabave obuhvaća izradu Poziva na dostavu ponuda za nabavu opreme, stručnog nadzora te javnog poziva za nabavu radova na rekonstrukciji zgrade poduzetničkog inkubatora u naselju Šajini, Općina Barban te uključuje i provođenje postupaka nabave do potpisa ugovora s Ponuditeljima.
Nabava usluge upravljanja projektnim aktivnostima za projekt izgradnje i opremanja poduzetničkog inkubatora obuhvaća upravljanje projektnim aktivnostima, koordinaciju članova projektnog tima, komunikaciju s PT, praćenje nabava u projektu, praćenje potrošnje sredstava sukladno Proračunu, izrađivanje Zahtjeva za nadoknadom sredstava, izrađivanje Završnog izvješća o provedbi projekta, izrađivanje ostale dokumentacije tijekom procesa upravljanja projektnim aktivnostima, vršenje većih i manjih izmjena u projektu te ostale aktivnosti koje je potrebno izvršiti u okviru upravljanja projektnim aktivnostima.
Usluga uključuje upravljanje projektnim aktivnostima, od dana potpisa Ugovora o pružanju konzultantskih usluga upravljanja projektnim aktivnostima do konačne isplate bespovratnih sredstava.
Nabava se vrši u okviru projekta „Poduzetnički inkubator Barban – Centar poduzetničke kreativnosti“, referentne oznake KK.03.1.2.01.0063, kandidiranog na natječaj „Razvoj poslovne infrastrukture“.

12.  Dokazi sposobnosti:
Naručitelj od Ponuditelja zahtijeva podnošenje sljedećih dokaza sposobnosti:
12.1. Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta ili odgovarajući izvod, a ako se on ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, može se dostaviti izjava s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela (javnobilježnička ovjere ili ovjera mjerodavnog tijela države sjedišta ponuditelja).
Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana slanja poziva na dostavu ponuda putem elektroničke pošte.
12.2. Ponuditelj treba dokazati svoju stručnu sposobnost iskustvom u pripremi dokumentacije i provedbi postupaka nabave te u upravljanju projektnim aktivnostima za projekte financirane iz EU fondova, u tekućoj godini i razdoblju tijekom 3 (tri) godine koje prethode toj godini.
Ponuditelj mora imati iskustvo u upravljanju projektnim aktivnostima od minimalno pet (5) projekata prijavljenih na natječaje EU fondova, a koji su u tijeku provedbe ili završeni. Svih pet (5) projekata trebaju biti financirani iz strukturnih fondova EU, odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj, od kojih minimalno dva (2) moraju biti završena i isplaćena.
Ponuditelj mora imati iskustvo u izradi dokumentacije i provedbi postupaka nabave za minimalno tri (3) projekta financirana iz strukturnih fondova, odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj, a koji su završeni ili su u tijeku provedbe te od kojih minimalno jedan (1) mora biti završen i isplaćen. Isto tako, ponuditelj mora dokazati da ima iskustvo provođenja minimalno jednoga postupka javne nabave (radovi) za JLS.
Ponuditelj navedeno iskustvo dokazuje ispunjavanjem Obrasca popisa ugovora iz Priloga 3. ovog Poziva. Ugovori se odnose na tekuću godinu i razdoblje tijekom 3 (tri) godine koje prethode toj godini. Ponuditelj uz traženu minimalnu stručnu sposobnost može dostaviti i druge dokaze stručne sposobnosti kojima dokazuje svoje iskustvo u upravljanju projektnim aktivnostima i izradi dokumentacije i provedbi postupaka nabave.

13.  Kriteriji za isključenje ponuditelja:
Ponuditelj će biti isključen iz sudjelovanja u postupku nabave u bilo kojoj fazi:
– ako je osuđen za kazneno djelo ili je osuđen zbog svog profesionalnog ponašanja, na temelju zakonskih odredbi u zemlji u kojoj ima poslovni nastan
– ako je kriv za lažno predstavljanje i pružanje neistinitih informacija koje je Naručitelj naveo kao uvjet za sudjelovanje u postupku nabave
– ako se nad njim otvori stečajni postupak ili započne postupak likvidacije, ili ako njegovim poslovima upravlja sud, ili ako je sklopio sporazum s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti, ako je predmetom sudskih postupaka zbog navedenih aktivnosti ili je u analognoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka predviđenog nacionalnim zakonodavstvom ili propisima zemlje u kojoj ima poslovni nastan
– ako je u posljednje tri godine od dana početka postupka nabave osuđen za neprofesionalno postupanje, što Naručitelj može dokazati nekim sredstvom
– ako ne ispuni obvezu povezanu s plaćanjem doprinosa za socijalno i zdravstveno osiguranje ili s plaćanjem poreza u skladu sa zakonskim odredbama u zemlji u kojoj ima poslovni nastan.
Dokumenti kojima Ponuditelji dokazuju da nisu u jednoj od situacija za isključenje:
Ponuditelj mora navesti u potpisanoj Izjavi o nekažnjavanju da nije u jednoj od situacija koje se nalaze u Prilogu 2. ovog Poziva na dostavu ponuda.

14. Jamstva:
Ponuditelj čija ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, nakon donošenja Odluke o odabiru i potpisa ugovora, morat će uz isti dostaviti i jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo se može dati u obliku Bankarske garancije, novčanog pologa ili u obliku bjanko zadužnice u visini 10% ugovorene cijene bez PDV-a.

15. Jezik dostave ponude:
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

16. Kriterij za odabir ponude:
Kriterij odabira ponude je najniža cijena.

17. Rok za dostavu ponuda:
Krajnji rok za dostavu ponude iznosi 8 kalendarskih dana koji teče od prvog sljedećeg dana od dana primitka ovog Poziva za dostavu ponuda odnosno od dana objave poziva na internetskoj stranici Općine Barban.

18. Rok valjanosti ponude:
Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 60 (šezdeset) dana od dana isteka roka za dostavu ponude. Rok za dostavu ponude je 03.10.2017. godine do 13:00 sati. Ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka valjanosti ponude.

19. Način izvršenja (narudžbenica ili ugovor):
Predviđeno je sklapanje 2 (dva) ugovora s jednim gospodarskim subjektom i to Ugovor o pružanju usluga izrade dokumentacije i provedbe postupaka nabave i Ugovor o pružanju konzultantskih usluga upravljanja projektnim aktivnostima. Ugovorne strane sklopiti će ugovore u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

20. Način provedbe postupaka nabave:
Ponuda se dostavlja putem elektroničke pošte na e-mail adresu: doris@barban.hr

21. Navod o internetskoj stranici na kojoj će biti objavljen poziv i dokumentacija:
www.barban.hr

22. Dokumentacija koju Ponuditelj treba dostaviti:
Ponuda za predmet nabave
Popunjeni Prilog 1 – tehnička specifikacija predmeta nabave
Popunjena i ovjerena Izjava o nekažnjavanju iz Priloga 2. ovog Poziva na dostavu ponuda
Popunjeni i ovjereni Obrazac Popisa ugovora iz Priloga 3. ovog Poziva na dostavu ponuda.

23. Ostali uvjeti za izvršenje ugovora:
Isporučeni predmet nabave mora imati iste ili jednakovrijedne karakteristike u odnosu na navedene tehničke specifikacije.

 

Klasa: 311-01/17-01/2
Ur.broj: 2168/06-17-02-3

Prilozi u word dokumentu:
POZIV NA DOSTAVU PONUDA- prilozi

 

 

PRILOG 1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE

NARUČITELJ
OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, OIB: 98875297738.

PONUDITELJ
Naziv i sjedište Ponuditelja _____________________________________________________

Adresa _____________________________________________________________________

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

PONUĐENO

DA/NE

Nabava usluge izrade dokumentacije i provedbe postupaka nabave obuhvaća izradu Poziva na dostavu ponuda za nabavu usluge izrade dokumentacije i provedbe postupaka nabave za potrebe projekta te uključuje i provođenje postupaka nabave do potpisa ugovora s Ponuditeljima.
Usluga uključuje izradu potrebne dokumentacije u postupcima nabave, sukladno vrsti postupka te provođenje postupaka nabave zaključno do sklapanja ugovora s odabranim Ponuditeljima.
Nabava usluge upravljanja projektnim aktivnostima za projekt rekonstrukcije i opremanja poduzetničkog inkubatora u Barbanu obuhvaća upravljanje projektnim aktivnostima, koordinaciju članova projektnog tima, komunikaciju s PT, praćenje nabava u projektu, praćenje potrošnje sredstava sukladno Proračunu, izrađivanje Zahtjeva za nadoknadom sredstava, izrađivanje Završnog izvješća o provedbi projekta, izrađivanje ostale dokumentacije tijekom procesa upravljanja projektnim aktivnostima, vršenje manjih i većih izmjena u projektu te ostale aktivnosti koje je potrebno izvršiti u okviru upravljanja projektnim aktivnostima.
Usluga uključuje upravljanje projektnim aktivnostima, od dana potpisa Ugovora o pružanju konzultantskih usluga upravljanja projektnim aktivnostima do konačne isplate bespovratnih sredstava.

NAPOMENA: Upisati „DA“ ili „NE“, ovisno o tome obuhvaća li ponuda tražene tehničke specifikacije. Ponuda mora obuhvatiti sve tražene specifikacije da bi se smatrala prihvatljivom. U koloni „PONUĐENO“ navodi se što ponuditelj nudi, ukoliko je isto sadržajem dijelom različito od navedenog sadržaja tehničkih specifikacija.

 

U ______________, dana ___________                  MP                  ____________________
(Potpis ovlaštene osobe)

 

 

PRILOG 2
IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

Ja _________________________________________________________________________
(ime i prezime, adresa, OIB)

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta

___________________________________________________________________________
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem:
1. da niti ja osobno, niti gospodarski subjekt nismo pravomoćno osuđeni za bilo koje od sljedećih kaznenih djela, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.
2. da niti ja osobno, niti gospodarski subjekt nismo krivi za lažno predstavljanje i pružanje neistinitih informacija koje je naručitelj naveo kao uvjet za sudjelovanje u postupku nabave
3. da nad gospodarskim subjektom nije otvoren stečajni postupak niti je započeo postupak likvidacije, niti njegovim poslovima upravlja sud, niti je sklopio sporazum s vjerovnicima, niti je obustavio poslovne aktivnosti, niti je predmetom sudskih postupaka zbog navedenih aktivnosti niti je u analognoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka predviđenog nacionalnim zakonodavstvom ili propisima zemlje u kojoj ima poslovni nastan;
4. da niti ja, niti gospodarski subjekt u posljednje tri godine od dana početka postupka nabave nismo osuđeni za neprofesionalno postupanje
5. da gospodarski subjekt ispunjava obveze povezane s plaćanjem doprinosa i zdravstvenog osiguranja i s plaćanjem poreza u skladu sa zakonskim odredbama u zemlji u kojoj ima poslovni nastan.

U___________, dana____________         M.P.                 ______________________
(potpis odgovorne osobe)

 

 

PRILOG 3
OBRAZAC POPISA UGOVORA O KONZULTANTSKIM USLUGAMA U TEKUĆOJ GODINI I TIJEKOM TRI GODINE KOJE PRETHODE TOJ GODINI

 

1. UPRAVLJANJE PROJEKTNIM AKTIVNOSTIMA

 

R.br.

 

Naziv druge ugovorne strane

Naziv ugovora

Datum i mjesto
izvršene usluge

Projekt sufinanciran iz strukturnih fondova EU, odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt završen i isplaćen/u tijeku

1.

da         ne

a) završen i isplaćen
b) u tijeku

2.

da         ne

a) završen i isplaćen
b) u tijeku

3.

da         ne

a) završen i isplaćen
b) u tijeku

4.

da         ne

a) završen i isplaćen
b) u tijeku

5.

da         ne

a) završen i isplaćen
b) u tijeku

2. PRIPREMA DOKUMENTACIJE I PROVOĐENJE POSTUPAKA NABAVE

1.

da         ne

a) završen i isplaćen
b) u tijeku

2.

da         ne

a) završen i isplaćen
b) u tijeku

3.

da         ne

a) završen i isplaćen
b) u tijeku

4.

da         ne

a) završen i isplaćen
b) u tijeku

5.

da         ne

a) završen i isplaćen
b) u tijeku

 

3. PRIPREMA DOKUMENTACIJE I PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE (RADOVI)

R.br.

 

Naziv druge ugovorne strane

 

Naziv ugovora

 

Datum i mjesto izvršene usluge

1.

 

U___________, dana____________                M.P.                   ________________________
(potpis odgovorne osobe)

Klasa: 311-01/17-01/2
Ur.broj: 2168/06-17-02-3

Prilozi u word dokumentu:
POZIV NA DOSTAVU PONUDA- prilozi