POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

Klasa: 302-01/18-01/1
Ur.br.: 2168/06-18-01-2

Barban, 26. ožujka 2018.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

1. Naručitelj:
OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, OIB: 98875297738.

2. Predmet nabave:
Izrada projektne dokumentacije infrastrukture na području Poduzetničke zone Barban – zona obuhvata Barban – Krvavci III.

3. Vrsta postupka nabave:
Jednostavan postupak nabave slanjem poziva na dostavu ponuda na adrese minimalno 3 (tri) gospodarska subjekta te objavom na web stranici Općine Barban: www.barban.hr .

4. Procijenjena vrijednost nabave: 170.000,00 kuna (bez PDV-a)

5. Redni broj iz plana nabave: 20/18-1

6. Način izvršenja:
Sklapanje ugovora u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru.

7. Rok izvršenja: 60 dana od dana sklapanja ugovora

8. Rok za dostavu ponuda:
Krajnji rok za dostavu ponude iznosi 8 kalendarskih dana koji počinje teći od prvog sljedećeg radnog dana od dostavljenog ovog Poziva za dostavu ponuda, odnosno od dana objave poziva na internetskoj stranici Općine Barban i traje do 3. travnja 2018.

9. Rok valjanosti ponude:
Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 60 (šezdeset) dana od od isteka roka za dostavu ponude.

10. Mjesto izvršenja: Barban

11. Rok, način i uvjeti plaćanja:
u roku od 30 dana od dostave dokumentacije.
Ponuda se dostavlja s cijenom izraženom u kunama.
Cijena je nepromjenjiva. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

12 . Kriterij odabira ponude:
Kriterij odabira ponude je najniža cijena.

13. Jezik na kojem se izrađuje ponuda:
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

14. Opis predmeta nabave
Ponuda za izradu glavnih projekata infrastrukture unutar područja obuhvata Poduzetničke zone Barban – Krvavci III, a prema prostorno planskoj dokumentaciji dostupnoj na web stranici Općine Barban: www.barban.hr .
Za infrastrukturu je potrebno isprojektirati sljedeće (količine su definirane prostorno planskom dokumentacijom):
– prometne površine
– javnu rasvjetu
– NN mrežu
– DTK mrežu
– projekt trafo stanice
– projekt srednjeg napona
– oborinsku odvodnju sa upojnim bunarima
– fekalnu odvodnju sa crpnim stanicama (uključeni i spojni odvodi sa crpnim stanicama van zone obuhvata, a potrebni za spoj na uređaj za pročišćavanje)
– vodovod (uključena dovodna infrastruktura van zone obuhvata)

Ponudom nije potrebno nuditi:
– izradu geodetskog projekta
– projekt uređaja za pročišćavanje
– ishodovanja odgovarajućih dozvola.

15. Dokazi sposobnosti:
Naručitelj od ponuditelja zahtjeva podnošenje sljedećih dokaza sposobnosti:
Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar, koji se prilaže uz ponudu u neovjrenom presliku.
Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Nakon otvaranja ponuda naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela. Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih dokumentacijom za nadmetanje na nekom od stranih jezika, ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik izvršenog po ovlaštenom prevoditelju.

16. Način provedbe postupka nabave:
Ponuda se dostavlja preporučenom pošiljkom ili osobno, u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu:

OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, s naznakom “NE OTVARATI – Ponuda za izradu projektne dokumentacije infrastrukture na području Poduzetničke zone Barban – zona obuhvata Barban – Krvavci III.“

Ponuda se može dostaviti i elektroničkim putem na e-mail adresu: info@barban.hr

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

17. Dokumentacija koju Ponuditelj treba dostaviti:
Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

18. Osobe zadužene za komunikaciju (ime, prezime, telefon, e-mail)
Za sva pitanja vezana uz predmet nabave možete se javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban, Tel: 052/ 567 635, E-mail: info@barban.hr.
Osoba zadužena za komunikaciju: Aldo Osip.
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovoga Poziva za dostavu ponuda i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti ovaj postupak ukoliko niti jedna dostavljena ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako prelazi osigurana sredstva, odnosno u drugim opravdanim slučajevima (npr. profesionalni propust) prema odluci Naručitelja.
Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje dostavljenih ponuda te pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili odbijanju svih ponuda i poništenju postupka nabave) dostaviti svim ponuditeljima.
Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

Općinski načelnik:
Dalibor Paus