ODLUKA o poništenju postupka jednostavne nabave

Temeljem članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/2013 i 12/2018) i čl. 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga (Službene novine Općine Barban 2/2017), Općinski načelnik Općine Barban, donosi

 

ODLUKU

O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

za predmet

Izrada projektne dokumentacije infrastrukture na području Poduzetničke zone Barban – zona obuhvata Barban – Krvavci III

 

Članak 1.

Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban je, donošenjem Odluke o početku postupka jednostavne nabave za predmet „Izrada projektne dokumentacije infrastrukture na području Poduzetničke zone Barban – zona obuhvata Barban – Krvavci III“, Klasa: 302-01/18-01/1 i Urbroj: 2168/06-18-01-1 od 26. ožujka 2018. godine, pokrenula postupak jednostavne nabave.

Procijenjena vrijednost nabave: 170.000,00 kn bez PDV-a.

Evidencijski broj iz plana nabave: 20/18-1

Poziv na dostavu ponuda poslan je na tri adrese i objavljen je na web stranici Općine Barban: www.barban.hr.

 

Članak 2.

Poništava se postupak jednostavne nabave iz članka 1. ove Odluke.

Razlog poništenja postupka su naknadno utvrđene okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drukčije dokumentacije o nabavi, da su bile poznate ranije.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, dostavlja se svim ponuditeljima i objavljuje na web stranici Općine Barban.

Klasa: 302-01/18-01/1
Urbroj: 2168/06-18-01-6

Barban, 9. travnja 2018.

Općinski načelnik:

Dalibor Paus