Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik      

Klasa: 334-01/17-01/15
Urbroj: 2168/06-18-01-14

Barban, 1. lipnja 2018.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

 1. Naručitelj:

OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, OIB: 98875297738.

 1. Predmet nabave:

Centar za posjetitelje Barban – rekonstrukcija zgrade

 1. Vrsta postupka nabave:

Jednostavan postupak nabave slanjem poziva na dostavu ponuda na adrese minimalno 3 (tri) gospodarska subjekta te objavom na web stranici Općine Barban: www.barban.hr .

 1. Procijenjena vrijednost nabave: 410.000,00 kuna (bez PDV-a)
 1. Redni broj iz plana nabave: 25/18
 1. Način izvršenja:

Sklapanje ugovora u pisanom obliku. 

 1. Rok izvršenja: 60 dana od dana sklapanja ugovora
 1. Rok za dostavu ponuda:

Krajnji rok za dostavu ponude iznosi 10 dana od dana objave poziva za dostavu ponuda na internetskoj stranici Općine Barban, odnosno od dana dostave ponuda na adrese tri ponuditelja i traje do 11. lipnja 2018.

 1. Rok valjanosti ponude:

Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 60 (šezdeset) dana od isteka roka za dostavu ponude.

 1. Mjesto izvršenja: Barban
 1. Rok, način i uvjeti plaćanja:

u roku od 30 dana od dostave situacije.
Ponuda se dostavlja s cijenom izraženom u kunama.

Cijena je nepromjenjiva. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

12 .  Kriterij odabira ponude:

Kriterij odabira ponude je najniža cijena. 

 1. Jezik na kojem se izrađuje ponuda:

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 1. Opis predmeta nabave

Rekonstrukcija zgrade na placi u Barbanu u svrhu uređenja Centra za posjetitelje Barban obuhvaća radove detaljno opisane u troškovniku radova koji čini sastavni dio poziva na dostavu ponude.

 1. Dokazi sposobnosti i jamstva:

Naručitelj od ponuditelja zahtjeva podnošenje sljedećih dokaza sposobnosti:

 • kao dokaz pravne sposobnosti, izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar.
 • kao dokaz financijske sposobnosti, dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija – BON2, SOL2 kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta na način da njegov račun nije bio u blokadi niti jedan dan u prethodnih 6 mjeseci do dana početka postupka jednostavne nabave
 • kao dokaz tehničke, odnosno stručne sposobnosti, jedan ugovor u vrijednosti minimalno u visini procjenjene vrijednosti predmeta nabave za iste ili slične radove u

godini u kojoj je započeo postupak jednostavne nabave ili u dvije prethodne godine.

 • Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora – bankarska garancija na iznos od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a-

Dokazi sposobnosti mogu se dostaviti u neovjerenom presliku. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Nakon otvaranja ponuda naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela. Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih dokumentacijom za nadmetanje na nekom od stranih jezika, ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik izvršenog po ovlaštenom prevoditelju.

 1. Način provedbe postupka nabave:

Ponuda se dostavlja preporučenom pošiljkom ili osobno, u pisanom obliku u zatvorenoj  omotnici na adresu:

OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, s naznakom “NE OTVARATI – Centar za posjetitelje Barban – rekonstrukcija zgrade – PONUDA“ 

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

 1. Dokumentacija koju Ponuditelj treba dostaviti:
 2. Ponudbeni list
 3. Troškovnik sa ispunjenim svim stavkama
 4. Izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar
 5. BON2, SOL2
 6. jedan ugovor u vrijednosti minimalno u visini procjenjene vrijednosti predmeta nabave za iste ili slične radove u godini u kojoj je započeo postupak jednostavne nabave ili u dvije prethodne godine.
 7. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora – bankarska garancija na iznos od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a-
 8. Osobe zadužene za komunikaciju (ime, prezime, telefon, e-mail)

Za sva pitanja vezana uz predmet nabave možete se javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban, Tel: 052/ 567 635, E-mail: info@barban.hr.

Osoba zadužena za komunikaciju: Aldo Osip.

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovoga Poziva za dostavu ponuda i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti ovaj postupak ukoliko niti jedna dostavljena ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako prelazi osigurana sredstva, odnosno u drugim opravdanim slučajevima (npr. profesionalni propust) prema odluci Naručitelja.

Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje dostavljenih ponuda te pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili odbijanju svih ponuda i poništenju postupka nabave) dostaviti svim ponuditeljima.

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

 

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

Dokumenti za preuzimanje:

(1)Poziv na dostavu ponuda
(2)Ponudbeni list
(3)Troškovnik
(4)Arhitektonski projekt
(5)Projekt elektroinstalacija
(6)Projekt konstrukcije