OGLAS

Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Pula, 15. travnja 2020. godine objavljen je Oglas o prijmu u službu u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti na određeno vrijeme za radno mjesto: Viši stručni suradnik za proračun i financije (jedan izvršitelj/izvršiteljica).
Od dana objave počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na oglas. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava 23. travnja 2020. godine.
Tekst oglasa:

Klasa: 112-03/20-01/03
Ur.broj: 2168/06-06-20-1
Barban, 15. travnja 2020. godine

Na temelju članaka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), te Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj  29/19, 44/20), pročelnica Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti objavljuje

 

OGLAS
o prijmu u službu u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti
na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme,
na radno mjesto:

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE,
II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijskog ranga – 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca, obzirom da je predvidivo trajanje službe najmanje šest mjeseci
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon):

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i .16. Zakona.
Kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • magistar ili stručni specijalist ekonomije,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu,
 • vozačka dozvola B kategorije.

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskog stupnju (“Narodne novine” broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. toga Zakona.
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. stavak 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17).
Na oglas se mogu javiti i kandidati/kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ispit polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.
Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas kandidat/kandidatkinja dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.
Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.
Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na oglas.
Na web-stranici Općine Barban: www.barban.hr, objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za tu provjeru.
Na istoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Barban, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Kandidati/kandidatkinje obvezni su uz prijavu priložiti:

 • životopis,
 • izvornik ili presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim oglasom,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice),
 • potvrdu o stažu evidentiranom u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine na poslovima tražene struke i razine obrazovanja),
 • ukoliko kandidati/kandidatkinje imaju položen državni stručni ispit dužni su dostaviti dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslik uvjerenja odnosno svjedodžbe),
 • uvjerenje nadležnog Suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijem u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19),
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o poznavanju rada na računalu,
 • presliku vozačke dozvole.

Sukladno odredbi članka 7. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/17), isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja Rješenja o prijmu u službu.
Pisane prijave na oglas, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Pula, na adresu: Općina Barban, Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti, Barban 69, 52207 Barban, s naznakom: „Oglas za prijam u službu u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban na radno mjesto Viši stručni suradnik za proračun i financije – ne otvaraj“.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na oglas.
O rezultatima oglasa kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Pročelnica UO:
Ana Krajcer Lovrić