ODLUKU O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE BARBAN

Na temelju članaka 24. i 87. Statuta Općine Barban (“Službene novine Općine Barban” br. 22/13, 12/18, 60/21 i 4/22), članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban („Službene novine“ Općine Barban 15/22) Općinsko vijeće Općine Barban na 18. sjednici održanoj dana 30.kolovoza 2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU

O RASPISIVANJU IZBORA

ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

NA PODRUČJU OPĆINE BARBAN

 

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Barban. Članovi Vijeća:

 • Mjesnog odbora Barban – birat će se na biračkom mjestu 1. u Barbanu,
 • Mjesnog odbora Puntera – birat će se na biračkom mjestu 2. u Punteri,
 • Mjesnog odobra Hrboki – birat će se na biračkom mjestu 3. u Hrboki,
 • Mjesnog odbora Manjadvorci – birat će se na biračkom mjestu 4. u Manjadvorci,
 • Mjesnog odbora Šajini – birat će se na biračkom mjestu 5. u Šajini,
 • Mjesnog odbora Petehi – birat će se na biračkom mjestu 6. u Petehi
 • Mjesnog odbora Grandići – birat će se na biračkom mjestu 7. u Želiski, Sv. Pavao,
 • Mjesnog odbora Prnjani – birat će se na biračkom mjestu 8. u Prnjani,
 • Mjesnog odbora Sutivanac – birati će se na biračkom mjestu 9. u Sutivancu.

Za dan provedbe određuje se 29. listopada 2023. godine, u vremenu od 07,00 do 19,00 sati.

 

Članak 2.

Odlukom o područjima Mjesnih odbora Općine Barban (“Službene novine Općine Barban”br. 9/02.) utvrđena su područja svakog Mjesnog odbora na području Općine Barban te na tom području moraju imati prijavljeno prebivalište kandidati za članove Vijeća pojedinog Mjesnog odbora, kao i njihovi predlagatelji.
Svaki Mjesni odbor čini jednu izbornu jedinicu.

 

Članak 3.

Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i predsjednik Vijeća mjesnog odbora.
U Vijeće svakog Mjesnog odbora bira se po 5 članova.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu u skladu sa Statutom, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom Općine Barban.

 

Članak 4.

Tijela za provedbu izbora za članove vijeća su Izborno Povjerenstvo i birački odbori.
Članovi Povjerenstva i birački odbori imaju pravo na naknadu za svoj rad koju donosi Općinski načelnik.
Povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav, a odluku o imenovanju donosi Općinski načelnik.
Stalni sastav Povjerenstva čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana.
Prošireni sastav Povjerenstva čine tri predstavnika većinske političke stranke, odnosno političkih stranaka i tri dogovorno predložena predstavnika oporbenih političkih stranaka
Predsjednik, potpredsjednik i članovi stalnog sastava Povjerenstva ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke, niti kandidati na izborima koje provode. Članovi proširenog sastava Povjerenstva ne smiju biti kandidati na izborima koje provode.
Sjedište Izbornog povjerenstva je u Barbanu, Barban 69.
Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i osam članova. Imenuju se najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora.

 

Članak 5.

Članove vijeća imaju pravo birati građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.
Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

 

Članak 6.

Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju birači i sve političke stranke registrirane u RH na dan stupanja na snagu ove Odluke.
Kandidacijske liste može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka, na način propisan njihovim Statutom, odnosno posebnim odlukama donesenim na temelju Statuta.
Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost iste dužni su prikupiti propisani broj potpisa u zavisnosti od broja birača na području mjesnog odbora i to:

 • do 100 birača- 5 potpisa
 • od 101 do 200 birača -15 potpisa
 • od 201 do 300 birača – 20 potpisa
 • od 301 do 500 birača – 25 potpisa i
 • preko 500 birača – 30 potpisa.

Kada biraču predlažu kandidacijske liste, podnositelji kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste.
Članak 7.

Kandidacijske liste podnose se na obrascima čiji sadržaj i oblik propisuje Povjerenstvo nadležno za provedbu izbora članova/članica vijeća mjesnih odbora Općine Barban.
U obrazac za prikupljanje potpisa birača unose se sljedeći podaci:

 • ime i prezime, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol predloženih kandidata,
 • ime i prezime, prebivalište birača, broj važeće osobne iskaznice birača, mjesto izdavanja te potpis birača.

 

Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se i očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili Povjerenstva.
U prijedlogu kandidacijske liste obavezno se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati moraju biti poredani na listi od rednog broja 1 zaključno do rednog broja koliko ih se bira.
Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koje se bira na izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana.
Ako su kandidacijsku listu predložili birači, njezin naziv je „Kandidacijska lista grupe birača Mjesnog odbora_____(naziv MO), pri čemu je nositelj kandidacijske liste prvi predloženi kandidat na listi.
Za svakog kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i prezime, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, OIB i spol.
Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi.
Listići za podnošenje kandidature i listići za očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana Vijeća mjesnog odbora preuzimaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban , u uredovno radno vrijeme.

 

Članak 8.

Prijedlozi lista moraju biti zaprimljeni u izbornom povjerenstvu, najkasnije u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora.
Povjerenstvo će po pri zaprimanju kandidacijskih lista provjeriti jesu li one podnesene sukladno Zakonu o lokalnim izborima i Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban.
Ako Povjerenstvo ocjeni da kandidacijska lista nije podnesena u skladu sa Zakonom i Odlukom, pozvat će podnositelja da u roku od 48 sati, a najkasnije do isteka roka za kandidiranje, ukloni uočene nedostatke.
Povjerenstvo može podnositelju kandidacijske liste odrediti i kraći rok za uklanjanje nedostataka ako rok za kandidiranje ističe za manje od 48 sati.
Pravovaljane kandidacijske liste Povjerenstvo će prihvatiti, a nepravodobne i nepravovaljane rješenjem će odbaciti, odnosno odbiti.
Zbirna lista sadrži naziv svake kandidacijske liste te ime i prezime nositelja svake liste.
Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke, odnosno koalicije, koja je listu predložila, odnosno prema abecednom redu prezimena nositelja kandidacijske liste grupe birača.
Ako je više stranaka predložilo zajedničku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu stranke u prijedlogu.
Povjerenstvo će u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje, objaviti na oglasnoj ploči mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode i na web stranicama Općine Barban, sve pravovaljane kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova vijeća.

Članak 9.

Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na biračkim mjestima na području mjesnog odbora.
Glasovanje se obavlja osobno glasačkim listićem. Glasački listić se popunjava tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste.
Povjerenstvo određuje biračka mjesta na svom području. Ista se moraju odrediti najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora.
Povjerenstvo daje obvezne upute za provedbu izbora u pisanom obliku te iste objavljuje na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine Barban.
Članovi Vijeća biraju se tajnim glasovanjem.

Glasački listić sadrži:

 

 • naziv liste
 • ime i prezime nositelja liste,
 • serijski broj listića
 • naputak o načinu glasovanja

 

Kandidacijske liste mjesnih odbora navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi kandidacijskih lista.
Ispred naziva svake liste stavlja se redni broj.
Tiskanje glasačkih listića obaviti će se pod nadzorom Izbornog povjerenstva.
Glasovanje se obavlja osobno, i to tako da birač zaokruži redni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju se glasuje.
Važeći glasački list je onaj iz kojeg se nedvojbeno i na siguran način može utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasao.

 

Članak 10.

Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova koje je dobila kandidacijska lista dijeli s brojevima od 1 do zaključno broja koliko se članova vijeća bira na izborima, pri čemu se uvažavaju i decimalni ostaci.
Od svih tako dobivenih rezultata, mjesta u vijeću osvajaju one liste na kojima se iskaže onoliko brojčano najvećih rezultata uključujući decimalne ostatke koliko se članova vijeća bira. Svaka od tih lista dobiva onoliki broj mjesta u vijeću koliko je postigla pojedinačnih rezultata među onoliko brojčano najvećih rezultata koliko se članova vijeća bira.
Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi između dvije ili više lista dobila mjesto u vijeću, ono će pripasti onoj listi koja je dobila najviše glasova.
Ako su dvije ili više lista dobile isti broj glasova te se ne može utvrditi koja bi lista dobila mjesto u vijeću, ono će pripasti svakoj od tih lista.
Ako su dvije ili više lista iz prethodnog stavka, ostvarile pravo na mjestu u vijeću, broj članova vijeća povećat će se. U tom slučaju broj članova vijeća može biti paran.
Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1 pa do rednog broja koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću.
Članak 11.

Tijelo nadležno za vođenje popisa birača izvršiti će provjeru jesu li u popis birača upisani svi državljani Republike Hrvatske koji su navršili 18 godina života, a imaju prebivalište na području mjesnog odbora, kao i jesu li s tog popisa brisana imena osoba s biračkim pravom koje su umrle, ili osobe koje su navršile 18 godina života, a koje su odjavile prebivalište.

 

Članak 12.

Sredstva za provođenje izbora za članove vijeća osiguravaju se u proračunu Općine Barban, te istima raspolaže Povjerenstvo.
Povjerenstvo je odgovorno za raspodjelu i trošenje sredstava te dodjelu odgovarajućih sredstava izbornim tijelima koja obuhvaćaju i sredstva za naknadu obavljanja administrativnih i stručnih poslova.
Povjerenstvo će obaviti cjelovito izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja u roku 30 dana od dana objave službenih rezultata izbora.

 

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Općine Barban.

 

KLASA: 026-01/23-01/4
URBROJ: 2163-12-02/01-23-1
Barban, 30. kolovoza 2023.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN

 

Predsjednik:

Andi Kalčić

 

Preuzimanje dokumenta u PDF:
Odluka o raspisivanju izbora za Mjesne odbore