O B A V I J E S T o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 350-01/23-01/16
URBROJ: 2163-12-03/01-24-15
Barban, 18. siječnja 2024. godine

Na temelju članka 88., stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) Općina Barban putem Jedinstvenog upravnog odjela objavljuje:

O B A V I J E S T
o izradi
IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban

Općinsko vijeće Općine Barban donijelo na sjednici održanoj 8. studenog 2023. godine Odluku o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban, a koja je objavljena u “Službenim novinama Općine Barban ”, br. 7/23, a na sjednici održanoj 21. prosinca 2023. godine Odluku O Izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ 10/23) temeljem koje se pristupa izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban.

Informacije o tijeku izrade urbanističkog plana uređenja mogu se dobiti na adresi:
Općina Barban, Jedinstveni upravni odjel, Barban 69, na telefon 052/567 635, email: info@barban.hr ili putem mrežne stranice Općine Barban na web adresi www.barban.hr.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE BARBAN

 

 

PREUZIMANJE:

Obavijest o izradi IV Izmjena i dopuna PPUO Barban