Natječaj za Upis u pedagošku godinu 2019.-2020.

Dječji vrtić „Tratinčica“
Barban 133
52207 Barban
Tel: 052/567-497
E-mail: pubarbanbb@gmail.com
dvtratincica-barban.hr
KLASA:601-02/19-02-1
UR.BROJ: 2168-06-04-19-02
Barban, 06.svibnja 2019.

 

Temeljem članka 35., stavka1., alineja 4, Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13), te članaka 2. i 3. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Tratinčica“ objavljuje

 

N A T J E Č A J   Z A    U P I S    D J E C E

U DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

 

  1. Rok za podnošenje prijava na natječaj za upis djece je od 06.05.2019. godine do 17.05.2019. godine (15 dana od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči vrtića, oglasnoj ploči Općine Barban).
  2. Pravo prijave na natječaj imaju sva djeca rođena od 01.04.2013. do 31.08.2017.
  3. Zahtjevi za upis podnose se na posebnom obrascu koji se može preuzeti u svim prostorijama Dječjeg vrtića „Tratinčica“ ili na web stranici Vrtića.
  4. Zahtjev za upis s potpunom dokumentacijom dostaviti osobno u Dječji vrtić „Tratinčica“, Barban 150 („Gornji vrtić“) svakog radnog dana u vremenu od 07:30 do 15:30 sati.
  5. Uz zahtjev za upis, roditelj/skrbnik obvezan je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

–  izvadak iz matice rođenih za dijete (preslika)

–  potvrdu o prebivalištu djeteta ili preslika osobne iskaznice

–  potvrdu o prebivalištu oba roditelja/skrbnika (preslika osobnih iskaznica)

–  potvrdu o zaposlenju za oba roditelja – skrbnika „elektronički zapis“ HZMO

–  liječničko uvjerenje o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta s podacima o cijepljenju (neposredno pred upis)

 

Roditelj/skrbnik dužan je dostaviti Vrtiću dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje bodova:

–  za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – rješenje o statusu invalida Domovinskog rata izdano od strane Ministarstva hrvatskih branitelja ili nadležnog prvostupanjskog tijela Ureda državne uprave

–  za djecu iz obitelji s troje djece – za svako dijete mlađe od 18 godina prilaže se izvadak iz matice rođenih (preslika)

–  izvadak iz matice rođenih djeteta u kojem nije navedeno ime drugog roditelja ili je isti proglašen trajno radno nesposobnim, nestalim ili umrlim koji se smatra dokazom o samohranosti roditelja (ne starije od 3 mjeseca)

–  potvrdu medicine rada o invalidnosti, općoj ili profesionalnoj nesposobnosti za rad (za roditelje)

–  pisana preporuka Centra za socijalnu skrb ili drugih stručnjaka izvan ustanove za uključivanje djeteta u vrtić

–  za dijete s teškoćama u razvoju- rješenje/nalaz i mišljenje CZSS i preslike medicinske dokumentacije (kategorizacija)

–  za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji- rješenje i potvrda CZSS, rješenje o udomiteljstvu

–  potvrdu o statusu studenta- redovnog, izvanrednog (za roditelje)

–  potvrda o dječjem doplatku (za roditelje)

 

Odluka o rezultatima upisa bit će objavljena na oglasnoj ploči Vrtića i na službenoj internet stranici Dječjeg vrtića „Tratinčica“- dvtratincica-barban.hr

U svrhu zaštite privatnosti i osobnih podataka djece, a sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka objava će biti bez navođenja imena i prezimena djece, već će svako dijete na Listi biti navedeno pod identifikacijskim brojem ( šifrom) djeteta.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Aldo Osip

Prijavni obrazac za upis djeteta