Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Barban u 2023. godini

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Barban u 2023. godini, načelnik Općine Barban raspisuje

 

JAVNI POZIV

poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti

za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Barban u 2023. godini

 

I.

 

Općina Barban poziva poduzetnike sa sjedištem na području Općine Barban i koji ispunjavaju uvjete utvrđene Odlukom o raspisivanju Javnog poziva i posebnim propisima, odnosno pravilima o potporama male vrijednosti, da se prijave za potpore za poticanje razvoja poduzetništva. Nepovratna financijska sredstva odobravaju se iz Proračuna Općine Barban za programe projekte i aktivnosti usmjerene postizanju ciljeva razvoja gospodarstva koja su u Proračunu planirana kao subvencije, donacije, poticaji i pomoći, a za koja Proračunom ili posebnom odlukom Općinskog Vijeća nisu utvrđeni krajnji korisnici.

II.

 

Općina Barban provodi sljedeće mjere u svrhu poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Barban u 2023. godini:

 

MJERA 1: Potpore novoosnovanim tvrtkama

MJERA 2: Sufinanciranje ulaganja u dugotrajnu imovinu

MJERA 3: Potpore za jačanje i razvoj ženskog poduzetništva

 

ZAJEDNIČKE ODREDBE

 

Potpore se odnose na mikro i male subjekte malog gospodarstva sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16).

 

Korisnici potpore iz ovog Javnog poziva mogu biti u smislu Odluke o raspisivanju Javnog poziva, subjekti malog gospodarstva, poduzetništva i druge pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište na području Općine i koji ispunjavaju uvjete utvrđene ovom Odlukom i posebnim propisima, odnosno pravilima o potporama male vrijednosti.

 

Subjekti malog gospodarstva, u smislu ove Odluke, su fizičke i pravne osobe (trgovačka društva, obrti, OPG, zadruge, itd.) koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu utvrđene prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva.

 

Pravo na potporu jedan korisnik može ostvariti samo u jednoj mjeri.

 

Pravo na potpore ne mogu ostvariti pravne osobe u vlasništvu Općine Barban, kao ni poduzetnici u stečaju, likvidaciji ili postupku predstečajne nagodbe.

 

Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak za potpore iz ovog Programa.

Pravo na podnošenje prijave imaju samo podnositelji iz stavka 2. koji su u cjelosti opravdali namjensko korištenje ranije dodijeljenih sredstava iz Općinskog proračuna.

Korisnici potpore u trenutku podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore ne smiju imati nepodmirenih dospjelih dugovanja prema državi i Općini Barban o čemu su dužni dostaviti dokaz prilikom podnošenja zahtjeva.

 

U postupku odlučivanja o odobravanju potpora nadležno tijelo (Povjerenstvo za potpore gospodarstvu imenovano odlukom načelnika) ocjenjuje koliko program, projekt ili aktivnost za koje se traži potpora pridonosi ostvarivanju gospodarskog rasta, a osobito koliko pridonosi:

 

 • očuvanju postojećih radnih mjesta odnosno povećanju zaposlenosti,
 • povećanju broja subjekata malog gospodarstva,
 • osiguranju trajnosti poslovanja tražitelja potpore,
 • povećanju konkurentnosti subjekta malog gospodarstva,
 • povećanju domaćih ulaganja,
 • razvoju i stvaranju inovativnih proizvoda i usluga.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava planiranih u proračunu Općine Barban u 2023. godini, a najkasnije do 30. studenog 2023. godine.

Ukupna vrijednost Javnog poziva planirana je u Proračunu Općine Barban za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 10.000,00 EUR / 75.345,00 HRK (fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK).

III.

 

MJERA 1: POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA

 

Iznos potpore za ovu mjeru iznosi najviše 1.061,78 EUR / 8.000,00 HRK po korisniku (fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK).

 

Korisnici potpore mjere 1 moraju biti registrirani u godini objave Javnog poziva ili unutar prethodne 3 godine od godine objave Javnog poziva.

Korisnici potpore mogu biti poduzetnici koji imaju najmanje jednu (1) zaposlenu osobu na neodređeno vrijeme, uključujući i vlasnika/vlasnicu a sa prebivalištem na području Općine Barban.

Potpora se može dodijeliti za troškove koji su nastali u godini objave Javnog poziva ili u godini koja prethodi godini objave Javnog poziva, i to za:

 1. izradu poslovnih planova/investicijskih programa,
 2. bankarske usluge za obradu kredita,
 3. za refundaciju troškova otvaranja obrta, trgovačkog društva, te troškova registracije slobodnog zanimanja, te ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva te podnošenja zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, poslovni plan, projektno tehnološka dokumentacija, minimalni tehnički uvjeti za poslovni prostor, studija utjecaja na okoliš, razne dozvole i slično),
 4. uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja),
 5. za refundaciju materijalnih troškova poslovanja,
 6. izrada web stranice te tiskanje promotivnih materijala,
 7. dopunsku poduzetničku izobrazbu vezanu uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje.

 

Za ostvarivanje nepovratne potpore uz obrazac zahtjeva poduzetnik je dužan dostaviti:

 

 1. presliku registracije obrta/trgovačkog društva (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra),
 2. potvrdu HZMO o prijavi zaposlenja (za obrtnike dokaz o prijavi na HZMO),
 3. presliku računa na ime troškova otvaranja obrta ili trgovačkog društva, izrade dokumentacije, planova, studija i ostale dokumentacije, te presliku izvoda žiro-računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje,
 4. preslike računa kojima se dokazuju ostali nastali prihvatljivi troškovi, te presliku izvoda transakcijskog računa iz kojeg je razvidno izvršenje plaćanja računa ili presliku blagajničkog dnevnika i isplatnice ukoliko je plaćeno gotovinom,
 5. potvrdu da nema dugovanja prema državi i Općini Barban po bilo kojoj osnovi.

 

 

MJERA 2: SUFINANCIRANJE ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

 

Iznos potpore za ovu mjeru iznosi najviše 1.061,78 EUR / 8.000,00 HRK po korisniku (fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK).

Korisnici potpore mogu biti poduzetnici koji imaju najmanje jednu (1) zaposlenu osobu na neodređeno vrijeme, uključujući i vlasnika/vlasnicu a sa prebivalištem na području Općine Barban.

Potpora se može dodijeliti za sljedeće troškove koji su nastali u godini objave Javnog poziva ili u godini koja prethodi godini objave Javnog poziva, i to za:

 1. nabavu opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva,

Za ostvarivanje nepovratne potpore uz obrazac zahtjeva poduzetnik je dužan dostaviti:

 1. presliku registracije obrta/trgovačkog društva (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra),
 2. potvrdu HZMO o prijavi zaposlenja (za obrtnike dokaz o prijavi na HZMO),
 3. presliku računa za nabavljenu opremu i presliku izvoda transakcijskog računa iz kojeg je razvidno izvršenje plaćanja računa za nabavljenu opremu ili presliku blagajničkog dnevnika i isplatnice ukoliko je plaćeno gotovinom,
 4. potvrdu da nema dugovanja prema državi i Općini Barban po bilo kojoj osnovi.

 

 

MJERA 3: POTPORE ZA JAČANJE I RAZVOJ ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA

 

Iznos potpore za ovu mjeru iznosi najviše 1.061,78 EUR / 8.000,00 HRK po korisniku (fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK).

Korisnici potpore mogu biti poduzetnice koje imaju najmanje jednu (1) zaposlenu osobu na neodređeno vrijeme, uključujući i vlasnicu a sa prebivalištem na području Općine Barban.

Potpore se dodjeljuju za troškove ulaganja u projekte ženskog poduzetništva.

Potpora se može dodijeliti za sljedeće troškove koji su nastali u godini objave Javnog poziva ili u godini koja prethodi godini objave Javnog poziva, i to za:

 1. izradu poslovnih planova/investicijskih programa,
 2. bankarske usluge za obradu kredita,
 3. uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja),
 4. za refundaciju materijalnih troškova poslovanja,
 5. marketinške aktivnosti, odnosno izrada web stranice, zakup domene do jedne godine, web aplikacija za online trgovinu, nastup na sajmovima u zemlji i inozemstvu (kotizacija, zakup izložbenog prostora, uređenje i opremanje štanda, uvrštavanje u sajamski katalog, trošak promidžbenih materijala isključivo vezanih uz namjenu i svrhu nastupa poduzetnika na sajmu), dizajn proizvoda, brendiranje, tiskanje promotivnih materijala, isticanje pozitivnih primjera i informiranje o postignutim uspjesima sa ciljem podizanja razine poduzetničke kulture,
 6. dopunsku poduzetničku izobrazbu vezanu uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje, stručno osposobljavanje i educiranje zaposlenih za primjenu novih tehnologija,

Za ostvarivanje nepovratne potpore uz obrazac zahtjeva poduzetnica je dužna dostaviti:

 1. presliku registracije obrta/trgovačkog društva (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra),
 2. potvrdu HZMO o prijavi zaposlenja (za obrt dokaz o prijavi na HZMO),
 3. preslike računa kojima se dokazuju ostali nastali prihvatljivi troškovi, te presliku izvoda transakcijskog računa iz kojeg je razvidno izvršenje plaćanja računa ili presliku blagajničkog dnevnika i isplatnice ukoliko je plaćeno gotovinom,
 4. potvrdu da nema dugovanja prema državi i Općini Barban po bilo kojoj osnovi.

 

 

POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA I DODJELE NEPOVRATNIH POTPORA PODUZETNICIMA

IV.

 

Prijedlog Odluke o dodjeli potpore podnositelju zahtjeva donosi Povjerenstvo za potpore gospodarstvu imenovano odlukom načelnika. Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva predsjednik/ca Povjerenstva te odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

Na prijedlog Povjerenstva, Odluku o dodjeli potpore donosi načelnik.

 

V.

 

Sredstva potpore uplaćuju se na žiro račun korisnika po dostavljenim računima kojima se dokazuje namjensko korištenje sredstava, kao i po dostavljenom dokazu o podmirenju računa, a sve u roku od 60 dana od donošenja prijedloga Odluke o dodjeli potpore od strane Povjerenstva.

 

Sredstva po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se isključivo za troškove koji su nastali u godini objave Javnog poziva ili u godini koja prethodi godini objave Javnog poziva, osim ukoliko svakom pojedinom mjerom nije određeno drugačije.

 

VI.

 

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Barban (www.barban.hr). Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju.

 

VII.

 

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Barban ili preporučenom pošiljkom na adresu:

 

OPĆINA BARBAN

Jedinstveni upravni odjel

Barban 69, 52207 Barban

 „Javni poziv za poduzetnike“

 

VIII.

 

Dokumentacija za provedbu Javnog poziva za potpore poduzetnicima obuhvaća:

 1. Tekst javnog poziva,
 2. Obrazac 1 – Zahtjev za dodjelu potpore,
 3. Obrazac 2 – Dodatni podaci o podnositelju zahtjeva,
 4. Obrazac 3 – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti.

 

Svi obrasci moraju biti potpisani od strane ovlaštene osobe podnositelja prijave i ovjereni pečatom društva.

 

IX.

 

Povjerenstvo za potpore gospodarstvu na području Općine Barban u 2023. godini može zatražiti i dodatnu dokumentaciju, koju su korisnici potpore dužni dostaviti u naznačenom roku, a u protivnom će se takav zahtjev smatrati nepotpunim.

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

 

X.

 

Prijave se obrađuju te se o njima odlučuje redoslijedom zaprimanja.

 

XI.

 

Svaki poduzetnik kojem se isplati potpora sukladno ovom Javnom pozivu postaje primatelj potpore male vrijednosti sukladno članku 11. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“ broj 47/14, 69/17), te je u obvezi prilikom predaje zahtjeva predati ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac pod nazivom Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti, koji čini sastavni dio ovog Javnog poziva.

 

 

XII.

 

Općina Barban će s korisnicima kojima je odobrena potpora sklopiti Ugovor u pisanom obliku.

Ugovor osobito sadrži obveze dostave opisnog i financijskog izvješća o izvršenju, nadzoru i obvezi povrata sredstava u slučaju nenamjenski utrošenih sredstva.

 

XIII.

 

Prijavitelji koji su nezadovoljni Odlukom o dodjeli potpore imaju pravo podnijeti prigovor na Odluku u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom pozivu.

 

XIV.

 

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: info@barban.hr, najkasnije osam (8) dana prije isteka roka za podnošenje prijave.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Općina Barban ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

 

 

KLASA: 402-04/23-01/04
URBROJ: 2163-12-01/01-23-3
Barban, 26. svibnja 2023. godine

 

NAČELNIK

Dalibor Paus, v.r.

 

 

Dokumenti za preuzimanje: