JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavak 1., 8. i 9. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Općine Barban 32/2016) te Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora putem prikupljanja pisanih ponuda (KLASA: 372-03/23-01/03, URBROJ: 2163-12-01/01-23-1), Jedinstveni upravni odjel Općine Barban raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za zakup poslovnog prostora

na kč.br. 44/ZGR. K.o. Barban

putem prikupljanja pisanih ponuda

 

 

I. PREDMET ZAKUPA

 

Raspisuje se javni natječaj za zakup poslovnog prostora za ljekarničku djelatnost  na nekretnini:

  • č. br. 44/ZGR, upisane u zk.u. 311 k.o. Barban, površine 46 m2

Početna mjesečna zakupnina iznosi 300,00 EUR (uvećano za porez na dodanu vrijednost).

Ugovor o zakupu poslovnih prostora zaključuje se na rok od 5 (pet) godina.

Mjesečna zakupnina plaća se mjesečno unaprijed i to najkasnije do dvadesetog dana u mjesecu temeljem računa koje ispostavlja Općina Barban.

 

II. JAMČEVINA

 Utvrđuje se jamčevina u iznosu od 300,00 EUR,  koju je ponuditelj obvezan uplatiti najkasnije do zadnjeg dana roka za dostavu ponuda.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Općine Barban, broj: HR1024070001800600009, model: HR24, poziv na broj: 7722 – OIB, s naznakom: jamčevina za zakup poslovnog prostora.

Jamčevina se uračunava u mjesečnu zakupninu, a ponuditeljima čija ponuda nije najpovoljnija vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi.

Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine ako u određenom roku iz neopravdanih razloga ne sklopi ugovor s Općinom.

 

III. UVJETI NATJEČAJA

 Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i pravne osobe sa sjedištem u RH registrirane za obavljanje trgovačke djelatnosti koja uključuje trgovinu na malo prehrambenim proizvodima.

Najpovoljnija ponuda je ona ponuda kojom se ispunjavaju uvjeti iz natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos mjesečne zakupnine.

Pismena ponuda mora sadržavati:

  1. Naziv i sjedište ponuditelja, adresu i OIB
  2. Oznaku poslovnog prostora
  3. Visinu ponuđene mjesečne zakupnine u EUR
  4. Broj računa ponuditelja na koji se vraća jamčevina, ako ne bude utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj

Uz pismenu ponudu potrebno je dostaviti:

  1. Kopiju rješenja o upisu u odgovarajući registar
  2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice/potvrde
  3. Ovlaštenje, odnosno punomoć (za ovlaštene predstavnike, odnosno punomoćnike)
  4. Dokaz o prvenstvenom pravu zakupa (ako se to pravo želi ostvariti)
  5. Dokaz o podmirenju svih dospjelih obveza prema Općini Barban.

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz čl. 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja ili članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja, Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora te prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

  

IV. NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE

 Pisane ponude uredno i čitko ispisane s potrebnim dokazima dostavljaju se u zatvorenim omotnicama s naznakom NE OTVARAJ – PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA, poštom ili neposredno u pisarnicu Općine Barban na adresu:

Općina Barban
Barban 69
52207 Barban

 

Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Općine Barban, odnosno zaključno do 28.srpnja 2023.godine.

 

Ponudu koja nije dostavljena na način, u roku ili ne sadržava elemente i priloge propisane ovim natječajem  Povjerenstvo neće razmatrati.

 

V. OTVARANJE PONUDA

 Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 31. srpnja 2023. godine u 12,00 sati.

Postupak otvaranja ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

 

VI. DONOŠENJE ODLUKE I SKLAPANJE UGOVORA

 Po okončanju postupka natječaja Općinski načelnik donosi odluku o prihvaćanju najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Ugovor će se sklopiti s najpovoljnijim ponuditeljem u roku od 15 dana od  donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 Općina Barban može odbiti sve ponude i poništiti natječaj.

 

KLASA: 372-03/23-01/03
URBROJ: 2163-12-03/02-23-2
Barban, 20. srpnja 2023.godine

 

 

Pročelnica

Doris Pužar