JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN
Načelnik

KLASA: 112-02/23-01/01
URBROJ: 2163-12-01/01-23-1
Barban, 18. siječnja 2023. godine

 

Na temelju članaka 17. i19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, dalje: Zakon), Načelnik Općine Barban raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela

 

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Pored općih uvjeta  za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili tehničke struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom i
 • poznavanje rada na računalu.

 

Iznimno, ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stručnog obrazovanja, na radno mjesto pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje.

 

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu da kandidat/kandidatkinja koji bude primljen u službu, ispit položi u zakonskom roku.

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. stavak 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17).

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine” broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim i stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. toga Zakona.

 

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na sljedećoj poveznici https://www.gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/prednost-pri-zaposljavanju/403.

 

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidati / kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.Svaki kandidat bit će evidentiran šifrom koja se sastoji od prvog slova imena i prvog slova prezimena i 5 posljednjih brojeva OIB-a kandidata (npr. Pero Perić 12345678901- PP78901) te će pod tom šifrom biti pozvan na testiranje.

 

Ako pozvani kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.

 

Na internet stranici Općine Barban: https://www.barban.hr, naknadno će se objaviti opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za tu provjeru.

Na istoj internet stranici te na oglasnoj ploči Općine Barban (Barban 69, 52207 Barban),  objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prije donošenja rješenja o imenovanju,  izabrani kandidat će se pozvati da u primjerenom roku dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

 

Uz vlastoručno potpisanu izjavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. životopis,
 2. dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem (preslika diplome),
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice), odnosno za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, presliku dokaza o državljanstvu (osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 5. dokaz o traženom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl.p iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na poslovima tražene stručne spreme i struke),
 6. uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),
 7. ukoliko kandidati/kandidatkinje imaju položen državni ispit dužni su dostaviti dokaz o položenom državnom ispitu (preslik uvjerenja odnosno svjedodžbe),
 8. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona-a te da poznaje rad na računalu (izjavu nije potrebno ovjeravati).

 

Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja javnog natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta javnog natječaja potrebno je dostaviti na adresu: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban.

 

Zadržava se pravo poništenja javnog natječaja.

Kandidati će o rezultatima javnog natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Općini Barban da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti i u svrhu kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i/ili u javnom glasilu Općine Barban.

 

 

NAČELNIK

Dalibor Paus