JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska

Na temelju članka 48. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 14. Odluke o davanju u zakup i privremeno korištenje javnih površina i zemljišta („Službene novine Općine Barban“ broj 15/22) te članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine“ broj 22/13, 12/18, 60/21 i 4/22), Načelnik Općine Barban raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska

 

1. Daje se u zakup javna površina koja čini dio k.č. br. 191/1 k.o. Barban, površine 9 m2.

2. Javna površina daje se u zakup za postavljanje kioska za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, igara na sreću, trgovine novinama i duhanskim prerađevinama.

3. Početna mjesečna zakupnina za zakup javne površine iz točke jedan iznosi 18,00 EUR/m2 bruto površine kioska.

4. Zakupnina za korištenje javne površine plaća se godišnje u roku 15 dana od dana sklapanja Ugovora o zakupu javne površine.

Na iznos zakupnine plaća se i porez na korištenje javnih površina sukladno važećim Odlukama Općine Barban.

5. Ugovor o zakupu sklapa se na razdoblje od 5 (pet) godina.

6. Jamčevina koju je dužan uplatiti svaki ponuditelj utvrđuje se u iznosu od 10% godišnje zakupnine i iznosi 194,40 EUR, a uplaćuje se na žiro račun Općine Barban, broj: HR1024070001800600009, model: HR24, poziv na broj: 5738 – OIB.

Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu do zadnjeg dana roka za dostavu ponuda.

Jamčevina se uračunava u zakupninu, a ponuditeljima čija ponuda nije najpovoljnija vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine ako u određenom roku iz neopravdanih razloga ne sklopi ugovor s Općinom.

7. Pisane ponude uredno i čitko ispisane s potrebnim dokazima dostavljaju se u zatvorenim omotnicama s naznakom
NE OTVARAJ – PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE,
poštom ili neposredno u pisarnicu Općine Barban na adresu:

Općina Barban
Barban 69
52207 Barban

 

8. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objave obavijesti o raspisivanju javnog natječaja u dnevnom listu.

Ponudu koja nije dostavljena na način, u roku ili ne sadržava elemente i priloge propisane ovim natječajem  Povjerenstvo neće razmatrati.

9. Zakupac je obvezan pribaviti sve dozvole po posebnim propisima koje su potrebne za obavljanje djelatnosti na zakupljenoj javnoj površini.

10. Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj:

  • kojemu je Općina u posljednje tri godine do dana objave natječaja otkazala ugovor o zakupu ili privremenom korištenju,
  • koji ima nepodmiren dug prema Općini po bilo kojem osnovu, osim ako je s Općinom regulirao plaćanje duga ili kada ponuditelj istodobno prema Općini ima dospjelo nepodmireno potraživanje u iznosu koji je jednak ili veći od duga ponuditelja.

11. Ponuda mora sadržavati:

  1. osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime, adresa, OIB za fizičku osobu, odnosno naziv, sjedište, OIB za pravnu osobe, telefon, e-adresa te drugi kontakt podaci, naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja);
  2. oznaku lokacije za koju se daje ponuda,
  3. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,
  4. presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe ili drugi odgovarajući dokaz pravne sposobnosti,
  5. dokaz o nepostojanju duga prema Općini Barban (potvrda Odjela ne starija 30 dana od dana raspisivanja natječaja),
  6. dokaz o uplaćenoj jamčevini.

12. Uz ispunjenje ostalih uvjeta iz natječaja, najpovoljniji ponuditelj je onaj koji ponudi najveći iznos mjesečne zakupnine.

Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene zakupnine, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluka o najpovoljnijem ponuditelju.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi načelnik na prijedlog Povjerenstva, a ista se dostavlja svim sudionicima natječaja u roku osam dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon otvaranja ponuda ili ako odabrani ponuditelj ne sklopi ugovor o zakupu u roku osam dana od dana primitka prijedloga ugovora, gubi pravo na povrat jamčevine, a ugovor će se sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem ili će se raspisati novi natječaj za istu lokaciju.

Zakašnjele i nepotpune ponude se neće  razmatrati.

 13. Općina Barban može odbiti sve ponude i poništiti natječaj.

 

KLASA: 363-01/23-01/4

URBROJ: 2163-12-01/01-23-2

Barban, 27. siječnja 2023. godine

 

NAČELNIK

Dalibor Paus