JAVNI NATJEČAJ

U Narodnim novinama broj 72/2020 od 25. lipnja 2020.godine, objavljen je javni natječaj za prijem u službu namještenika- u Vlastiti pogon za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Barban za radno mjesto             KOMUNALNI RADNIK/CA II. IV. kategorije, potkategorije II- grobar/pomoćni radnik, 13. klasifikacijskog ranga, 1 izvršitelj/izvršiteljica,  na neodređeno-puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca

 

KLASA:112-02/20-01/02
URBROJ:2168/06-04-20-4
Barban, 25. lipnja 2020.godine

 

Na temelju članaka 17.,  članka 19. te članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), te Pravilnika o poslovanju i unutarnjem ustrojstvu Vlastitog pogona za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 44/20), privremena upraviteljica Vlastitog pogona Općine Barban, raspisuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu

u Vlastiti pogon Općine Barban za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Barban

na radno mjesto:

 

KOMUNALNI RADNIK/CA II.

 

 • kategorije, potkategorije II- grobar/pomoćni radnik, 13. klasifikacijskog ranga, 1 izvršitelj/izvršiteljica, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, na neodređeno-puno radno vrijeme

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete  za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19, dalje: Zakon) i to:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima,

 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i .16. Zakona.

 

Kandidati pored općih uvjeta  za prijam u službu moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • niža stručna sprema
 • najmanje 1 godina radnog iskustva,
 • vozačka dozvola B kategorije

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa e-pošte) i naziv radnog mjesta za koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Na  javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. stavak 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08, 69/17)

Ako kandidat prema posebnim propisima ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna se je u prijavi na natječaj pozvati  na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo, uz prijavu na natječaj kandidat je dužan  priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na javni natječaj čje su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i usmenog intervjua.

Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu smatrati će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.

Na web-stranici Općine Barban: www.barban.hr i oglasnoj ploči Općine Barban objaviti će se najkasnije 5 (pet) dana prije održavanja provjere:

 • opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava
 • način, mjesto i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja
 • pravni i drugi izvori na pripremanje kandidata za provjeru

na istoj web stranici te oglasnoj ploči Općine Barban, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i spsosobnosti kandidata/kandidatktinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidati/kandidatkinje obvezni su uz prijavu na natječaj priložiti:

 1. životopis,
 2. preslik isprave kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanaj (stručne spreme)
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice)
 4. elektronički zapis ili potvrdu o stažu evidentiranom u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan radni staž i stručna sprema
 5. dokaz (uvjerenje) da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).
 6. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijem u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)

 

Sukladno odredbi članka 7. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br. 74/10, 142/11 i 53/12), isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornik.

Uvjerenje odnosno dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja Rješenja o prijmu u službu.

Kandidat/kinja su je dužan/a pristupiti zdravstvenom pregledu po pozivu jer se inače smatra  da je povukao/la prijavu na natječaj.

Prijavom na natječaj pristupnici natječaja su izričito suglasni da Općina Barban kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranicama  Općine Barban i „Narodnim novinamai to neposredno ili preporučenom poštom na adresu:

OPĆINA BARBAN
Vlastiti pogon
 Barban 69, 52207 Barban,
(s naznakom: « Javni natječaj za prijam u službu
u Vlastiti pogon Općine Barban za obavljanje odrđenih komunalnih djelatnosti na području Općine Barban
na radno mjesto:KOMUNALNI RADNIK/CA II.– ne otvaraj».)

 

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u  natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obavješteni u zakonskom roku.

 

Privremena upraviteljica Vlastitog pogona:
Doris Pužar, mag.iur.