JAVNA RASPRAVA – Prijedlog II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Barban-Krvavci II

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel

 

KLASA:350-01/23-01/5
URROJ: 2163-12-03/01-23-19
Barban, 5. srpnja 2023.

 

Temeljem članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zaključka načelnika Općine Barban KLASA: 350-01/23-01/5, URBROJ: 2163-12-01/01-23-17 od 5. srpnja 2023. objavljuje se

 

Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Barban-Krvavci II“

 

 

 1. Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Barban-Krvavci II“ (u nastavku: Plan) traje od 11. srpnja 2023. do 28. srpnja 2023. godine.

 2. Javni uvid u Prijedlog II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Barban-Krvavci II“ moći će se izvršiti u prostorijama Općine Barban, svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave te na mrežnim stranicama Općine Barban: www.barban.hr.
 3. Javno izlaganje održat će se dana 13. srpnja 2023. godine u prostorijama Općine Barban sa početkom u 16,30 sati. Na javnom izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe.
 4. Tijekom trajanja javne rasprave, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Barban-Krvavci II“ mogu se podnositi
  – pismenim putem na naslov: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban,
  – dostavom e-maila: info@barban.hr
  – u zapisnik u tijeku javnog izlaganja.
 5. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime i prezime, potpun naslov podnositelja ili ne budu čitki i koji ne budu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

 

Pročelnica:

Doris Pužar

 

Dokumenti za preuzimanje: