Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci III

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Upravni odjel za opće poslove, prostorno
uređenje, komunalni sustav i imovinu

Na temelju članka 96. Stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka načelnika Općine Barban KLASA: 350-01/19-01/05, URBROJ: 2168/06-01-20-18 od 4. veljače 2020. godine objavljuje se

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci III”

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci III” (u nastavku: Plan) traje od 14. veljače do 28. veljače 2020. godine.
Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci III” moći će se izvršiti u prostorijama Općine Barban, svakim radnim danom od 9.00 do 14.00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave te na mrežnim stranicama Općine Barban – www.barban.hr.
Javno izlaganje održat će se 18. veljače 2020. godine s početkom u 16:30 sati u Općinskoj vijećnici Općine Barban, u Barbanu, Barban 69, 52207 Barban. Na javnom izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe.
Tijekom trajanja javne rasprave, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci III” mogu se podnositi pisanim putem na naslov: Općine Barban, adresa ili u zapisnik u tijeku javnog izlaganja.
Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime i prezime, potpun naslov podnositelja ili ne budu čitki i koji ne budu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Klasa: 350-01/19-01/05
Ur.broj: 2168/06-01-20-20
Barban, 4. veljače 2020. godine

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

Dokument:

Obrazac za primjedbe_UPU III

Javna rasprava o Prijedlogu – UPU III