Izvješće o javnoj raspravi

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Barban

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

 

Nositelj izrade prostornog plana:Općina Barban

Službenik koji privremeno obavlja poslove pročelnika Upravnog odjela za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Općine Barban:

Vlado Kožljan, univ.spec.oec.

 

SADRŽAJ

 1. IZVJEŠĆE
 2. Uvod (podaci iz objave javne rasprave)
 3. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi
 4. Očitovanja o mišljenjima, primjedbama i prijedlozima s javne rasprave o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban (“Službene novine Općine Barban 21/08,013/14, 24/15 i 26/19)

 

 1. DOKUMENTACIJA
 • Preslika Zaključka Općinskog načelnika Općine Barban o utvrđivanju Prijedloga plana za javnu raspravu, KLASA:350-01/22-01/05, URBROJ: 2163-12-01-22-19 od 28. listopada2022. godine,
 • Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi,
 • Objava javne rasprave o Prijedlogu prostornog plana u javnom glasilu „Glas Istre“, te na web stranicama Općine Barban i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine,
 • Obavijest o održavanju javne rasprave o Prijedlogu prostornog plana koje je istaknuta na oglasnu ploču,
 • Preslika Zapisnika s javnog izlaganja,
 • Popis prisutnih na javnom izlaganju,
 • Mišljenja javnopravnih tijela.

Preuzimanje kompletnog dokumenta u pdf formatu:

Izvješće o Javnoj raspravi