POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

Klasa: 947-02/17-01/3
Ur.br.: 2168/06-17-02-3

Barban, 10. listopada 2017.god.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

1. Naručitelj:
OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, OIB: 98875297738.

2. Opis predmeta nabave:
Dobava i ugradnja vanjskih i unutarnjih jedinica (klima uređaja), za objekt zgrade bivše škole- sjedište Općine Barban.

3. Vrsta postupka nabave:
Jednostavan postupak nabave slanjem poziva na dostavu ponuda na adrese minimalno 3( tri) gospodarska subjekta.

4. Procijenjena vrijednost nabave:
65.000,00 kuna (bez PDV-a)

5. Redni broj iz plana nabave:
25/17

6. Način izvršenja:
Sklapanje ugovora u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru.

7. Rok izvršenja:
30 dana od dana sklapanja ugovora

8. Rok za dostavu ponuda:
Krajnji rok za dostavu ponude iznosi 8 kalendarskih dana koji počinje teći od prvog sljedećeg radnog dana od dana primitka ovog Poziva za dostavu ponuda, odnosno od dana objave poziva na internetskoj stranici Općine Barban.

9. Rok valjanosti ponude:
Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 60 (šezdeset) dana od od isteka roka za dostavu ponude. Rok za dostavu ponude je 18.10.2017.godine do 14:00 sati.

10. Mjesto izvršenja:
Barban

11. Rok, način i uvjeti plaćanja:
Obračun i naplata izvršenih usluga obavit će se nakon potpisom prihvaćenih računa od strane Naručitelja, a račun će se ispostaviti po završetku dobave i ugradnje vanjskih i unutarnjih jedinica (klima uređaja). Naručitelj se obvezuje isplatiti račun izvršitelju u roku 30 (trideset) dana od dana primitka računa.
Ponuda se dostavlja s cijenom izraženom u kunama. Cijena je nepromjenjiva. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

12 . Kriterij odabira ponude:
Kriterij odabira ponude je najniža cijena.

13. Jezik na kojem se izrađuje ponuda:
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

14. Opis predmeta nabave
Potrebno je dobaviti i ugraditi vanjske jedinice multi split sustava za spajanje do 3 unutarnje jedinice, namjenjena za vanjsku montažu- zaštićena od vremenskih utjecaja , s ugrađenim invert kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i kontrolu- tri komada, sve sukladno Projektu strojarskih instalacija – grijanje, hlađenje, izrađenog od Tehnica suprema d.o.o. po projektantu Draženu Pavloviću, investitora Općine Barban, Barban 69, El.broj: 09379/17-st, rujan 2017. godine.

Dobava i ugradnja unutarnje jedinice parapetne izvedbe sa prednjim panelom koji zrači dodatnu toplinu. Opremljena ventilatorom, 4- brinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Niska razina buke i smanjen protok zraka zahvaljujući zračenju topline preko prednjeg panela.Ukupno devet komada, sve sukladno Projektu strojarskih instalacija – grijanje, hlađenje, izrađenog od Tehnica suprema d.o.o. po projektantu Draženu Pavloviću, investitora Općine Barban, Barban 69, El.broj: 09379/17-st, rujan 2017. godine.

15. Dokazi sposobnosti:
Naručitelj od ponuditelja zahtjeva podnošenje slijedećih dokaza sposobnosti:
– Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar, koji se prilaže uz ponudu u neovjrenom presliku.
Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Nakon otvaranja ponuda naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela. Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih dokumentacijom za nadmetanje na nekom od stranih jezika, ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik izvršenog po ovlaštenom prevoditelju.

16. Način provedbe postupka nabave:
Ponuda se dostavlja preporučenom pošiljkom ili osobno, u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu:

OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban,
s naznakom “NE OTVARATI – Ponuda za dobavu i ugradnju vanjskih i unutarnjih jedinica (klima uređaja), za objekt zgrade bivše škole- sjedište Općine Barban“
Ponuda se može dostaviti i elektroničkim putem na e-mail adresu: doris@barban.hr

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

17. Rok za dostavu ponude
Rok za dostavu ponude: 8 dana od primitka Poziva na dostavu ponude, odnosno od objave na web stranicama Općine Barban.

18. Dokumentacija koju Ponuditelj treba dostaviti:
Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar
19. Osobe zadužene za komunikaciju (ime, prezime, telefon, e-mail)
Za sva pitanja vezana uz predmet nabave možete se javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban, Tel: 052/ 567 635, E-mail:doris@barban.hr
Kontakt osoba: Doris Frančula, Viši stručni suradnik za poduzetništvo, gospodarstvo i razvojne projekte
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovoga Poziva za dostavu ponuda i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti ovaj postupak ukoliko niti jedna dostavljena ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako prelazi osigurana sredstva, odnosno u drugim opravdanim slučajevima (npr. profesionalni propust) prema odluci Naručitelja.
Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje dostavljenih ponuda te pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili odbijanju svih ponuda i poništenju postupka nabave) dostaviti svim ponuditeljima.
Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

Općinski načelnik:
Dalibor Paus, prof.