Objava javnog poziva

Objava javnog poziva u lokalnom glasilu radi obilježavanja granica zemljišta i izlaganja parcelacijskog elaborata na javni uvid

Geodet d.o.o. Pula, Mutilska 23 obavještava nositelje prava na katastarskim česticama koje su predmet parcelacijskog elaborata po lokacijskoj dozvoli (Klasa: UP/I-350-05/13-02/213, Urbroj: 2163/1-18-06/18-13-9, Pula, 28. studeni 2013.)

Popis katastarskih čestica:

k.o. Prnjani: 1389/1, 1393, 1477/35, 2756/1, 1477/5, 1477/29, 1481/3, 1481/1, 1484/1, 1486/1, 1477/4, 1477/33, 2756/11, 1391, 3767/1, 1396, 1392/1, 1395, 1477/6, 2756/2, 1477/7, 1481/1, 1481/5, 1482, 1481/4, 2756/1

 k.o. Gočan: 2650, 3906, 2649/1, 2649/2, 2644, 2619/2, 2641, 2620/2, 2620/1, 2514/6, 2514/34, 2514/31, 2514/2, 2514/10, 2514/9, 2614/2, 2614/1, 2514/25, 2514/30, 3905, 2514/26, 2514/9, 2514/11, 2619/1, 2629/4, 2610, 2514/9, 2619/42514/8, 2514/35

 Geodet d.o.o. Pula, izrađuje parcelacijski elaborat po lokacijskoj dozvoli za zahvat u prostoru – rekonstrukcija raskrižja ŽC 5101 i LC 50182 u kružno raskrižje na cesti Vodnjan-Barban (prometne površine i oborinska odvodnja) (naručitelj: Županijska uprava za ceste Istarske županije, M.B Rašana 2/4, Pazin, broj Predmeta:168/14)

Djelatnici Geodet-a d.o.o. započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je predviđena rekonstrukcija raskrižja uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Deana Palina (Geo 957) koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene u periodu od 9-15 sati, 17. lipnja. 2014. godine.

Javni uvid u parcelacijski elaborat održat će se u prostorijama Općine Barban, Barban 69,Barban, dana 18. lipnja 2014. godine od 10 do 13 sati.