Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Barban za 2024. godinu.

Na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21, 4/22) načelnik Općine Barban dana 25. listopada 2023. godine objavljuje

 

 

Javni poziv

za predlaganje programa javnih potreba u kulturi

Općine Barban za 2024. godinu

  

I.

Sredstva iz proračuna Općine Barban osigurana za financiranje javnih potreba u kulturi namijenjena su potpori programima i projektima, aktivnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Općinu Barban (u daljnjem tekstu: Općina), a dodjeljuju se na temelju provedenog Javnog poziva (u daljnjem tekstu: Poziv) koji se objavljuje na mrežnoj stranici Općine.

Ovim Pozivom definiraju se područja javnih potreba u kulturi, prihvatljivi prijavitelji, neprihvatljivi prijavitelji, prioriteti i ciljevi, uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava, način prijave, rokovi, postupak dodjele financijskih sredstava i objave rezultata, postupak podnošenja prigovora, postupanje s prijavama nakon provedbe Javnog poziva, postupak ugovaranja odobrenih sredstava, način korištenja odobrenih sredstava, način izvještavanja te praćenja korištenja sredstava sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.

II.

Pravo podnošenja prijava na ovaj Javni poziv imaju samostalni umjetnici, umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, ostale pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture na području Općine i koje djeluju u sljedećim prioritetnim djelatnostima i područjima:

 1. KULTURNE DJELATNOSTI
 2. KULTURNO-UMJETNIČKO STVARALAŠTVO
 3. ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE
 4. OSTALA PODRUČJA U KULTURI.

III.

Općina će sufinancirati programe ili projekate iz sljedećih prioritetnih područja:

 Prioritetno područje: KULTURNE DJELATNOSTI

Aktivnosti, programi, projekti i manifestacije iz sljedećih djelatnosti i područja:

 • arhivska djelatnost
 • muzejsko-galerijska djelatnost
 • knjižnična djelatnost
 • nakladnička i knjižarska djelatnost
 • audiovizualna djelatnost
 1. Prioritetno područje: KULTURNO-UMJETNIČKO STVARALAŠTVO

Aktivnosti, programi, projekti i manifestacije iz sljedećih djelatnosti i područja:

2.1.  dramska i plesna umjetnost

2.2.  glazbena i glazbeno-scenska umjetnost

2.3.  književnost

2.4.  vizualne umjetnosti, dizajn i arhitektura

2.5.  interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse

2.6.  digitalna umjetnost

2.7.  kulturno-umjetnički amaterizam.

 

 1. Prioritetno područje: DJELATNOST ZAŠTITE, OČUVANJA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA KULTURNOM BAŠTINOM

Aktivnosti, programi, projekti i manifestacije iz sljedećih djelatnosti i područja:

3.1.  izrada dokumentacije (konzervatorske, arhitektonske, idejnih, glavnih, izvedbenih i ostalih projekata)

3.2.  programi zaštite i očuvanja kuturnih dobara za koje je pripremljena dokumentacija

3.3.  programi nastavka radova koji su u završnoj fazi

3.4.  potpora digitalizaciji i vizualizaciji spomenika kulture u Općini

3.5.  terenska i druga istraživanja (arheološka, arhivska, etnološka/etografska i ostala)

3.6.  očuvanje i promicanje nematerijalne kulturne baštine

3.7. organizacija i sudjelovanje u stručno-znanstvenim manifestacijama vezanim uz kulturnu baštinu Općine (javna predavanja, radionice, seminari, konferencije, stručni skupovi i slično).

 

 1. Prioritetno područje: OSTALA PODRUČJA U KULTURI

Programi, projekti i manifestacije udruga koji se odnose na:

4.1.  međunarodna kulturna suradnja i mobilnost

4.2.  digitalizacija u području kulture

4.3.  raznolikost kulturnih izričaja

4.4.  dostupnost, pristup i sudjelovanje u kulturi

4.5.  poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama.

 IV.

Uvjet za prijavu je djelovanje i/ili provođenje aktivnosti na području Općine od interesa za lokalnu zajednicu.

Prijavitelji na ovaj Poziv mogu podnijeti više prijava na više prioritetnih djelatnosti i područja sukladno registriranoj djelatnosti prijavitelja te vrsti i području planiranog programa/projekta.

Svaki zaseban program, projekt, manifestacija mora se prijaviti na zasebnom obrascu.

Pravne osobe koje se prijavljuju na ovaj Poziv obavezno moraju biti registrirane za obavljanje djelatnosti u prioritetnom području Javnog poziva na kojeg podnose prijavu, svojim temeljnim aktima opredijeljene za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja.

Sve fizičke osobe obavljanje djelatnosti u području kulture dokazuju kroz opis dosadašnjeg rada i postignuća u području kulture.

Prijavnice pravnih osoba čiji rad/djelatnost nije vezana uz prioritetna područja ovog Poziva te nisu registrirani i temeljnim aktima opredijeljeni za obavljanje djelatnosti unutar prioritetnog područja na kojeg podnose prijavu bit će odbijene.

V.

Pravo prijave na ovaj Poziv nemaju:

 • udruge, ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici udruga/ustanova i ostalih neprofitnih organizacija koje nisu upisane u Registar udruga, odnosno u drugom odgovarajućem registru i u Registru neprofitnih organizacija,
 • prijavitelji čiji rad/djelatnost nije vezana uz prioritetna područja ovog Poziva te nisu registrirani i temeljnim aktima opredijeljeni za obavljanje djelatnosti unutar prioritetnog područja na kojeg podnose prijavu,
 • prijavitelji koji su nenamjenski trošili prethodno dodijeljena sredstva iz javnih izvora,
 • udruge i ostale neprofitne organizacije koje su u postupku likvidacije,
 • prijavitelji koji imaju dugovanja prema proračunu Općine,
 • udruge i ostale neprofitne organizacije čiji je jedan od osnivača politička stranka,
 • prijavitelji koji nisu podnijeli valjana izvješća o izvršenim programima financiranim iz proračuna u prethodnim godinama u za to određenom roku,
 • prijavitelji koji nisu uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine,
 • udruge i druge neprofitne organizacije na koje se primjenjuje Zakon o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17, 98/19) koje nisu uskladile svoje statute sa spomenutim Zakonom.

Prijave neprihvatljivih prijavitelja neće se razmatrati.

VI.

Financijska sredstva koje Općina dodjeljuje putem ovog Poziva odnose se na jednogodišnje financijske podrške programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima koje će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se Poziv raspisuje (2024. godina), s rokom provedbe do 31.12.2024. godine.

Prihvaćeni programi financirat će se sukladno mogućnostima Proračuna Općine Barban za 2024. godinu.

 VII.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji čine sastavni dio ovog Poziva. Za svaki pojedini program/projekt prijavitelj podnosi zasebnu prijavu s propisanom dokumentacijom.

Obvezna dokumentacija za prijavu programa/projekta je:

 1. Popunjen i ovjeren Obrazac opisa programa ili projekta (OBRAZAC 1),
 2. Popunjen i ovjeren Obrazac proračuna programa ili projekta (OBRAZAC 2),
 3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (OBRAZAC 3)

U potpunosti ispunjena i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici osobno u pisarnici Općine Barban ili preporučenom pošiljkom do četvrtka, 30.11.2023.godine neovisno o načinu dostave na adresu:

 

OPĆINA BARBAN,

Barban 69, 52207 Barban

 „Javne potrebe u kulturi za 2024. – ne otvaraj“.

 

  VIII.

Prijave koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno tekstu Poziva te koje nisu dostavljene na odgovarajućim obrascima u navedenom roku, kojima nedostaje neki od obveznih priloga, neće se razmatrati niti uvrstiti u financiranje javnih potreba u kulturi Općine za 2024. godinu.

 IX.

U procesu vrednovanja prijavljenih programa i projekata posebna pozornost bit će posvećena

ispunjavanju prioriteta i ciljeva kulturnog razvitka:

 • očuvanje kulturne i povijesne baštine te kulturnog identiteta Općine,
 • očuvanje tradicionalnih kulturnih manifestacija,
 • poticanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva,
 • poticanje programa za djecu i mlade,
 • jačanje umjetničkog stvaralaštva koje je od posebnog interesa za razvitak i isticanje posebnosti Općine,
 • uključenost lokalne zajednice i volontiranje,
 • dugoročna parnerstva i međunarodna suradnja.

X.

Stručno vrednovanje prijavljenih programa i projekata provodi stručno povjerenstvo koje imenuje načelnik Općine. Općina osigurava obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova potrebnih za rad povjerenstava, kao i sredstva potrebna za njihov rad.

Na temelju prijedloga povjerenstva, načelnik donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava. Odluka o dodjeli financijskih sredstava donosi se u roku od 90 dana od dana donošenja Proračuna Općine Barban. Odluka o dodjeli financijskih sredstava objavljuje se na službenoj mrežnoj stranici Općine.

XI.

Pri stručnom vrednovanju podnesenih prijava za financiranje javnih potreba u kulturi primjenjuju se sljedeći temeljni kriteriji:

 • kvaliteta ponuđenog programa ili projekta,
 • primjerenost, jasnoća i razrađenost troškovnika te usklađenost s planiranim aktivnostima,
 • inovativnost projekta ili programa u sadržajnom i koncepcijskom smislu,
 • ekonomičnost, kontinuitet i održivost projekta ili programa,
 • osmišljen plan djelovanja prema javnosti i medijska vidljivost,
 • neposredna društvena korist te doprinos kulturnom razvoju Općine,
 • udio sufinanciranja ponuđenog programa ili projekta iz drugih izvora financiranja,
 • promicanje partnerstva, volonterstva i međunarodne kulturne suradnje.

 XII.

Prijavitelji koji su nezadovoljni Odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na Odluku u roku od osam dana od dana dostave odluke o dodjeli financijskih sredstava. Odluka se dostavlja javnom objavom na službenoj mrežnoj stranici Općine Barban. Dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na mrežnim stranicama davatelja financijskih sredstava.

Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom pozivu.

XIII.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte i programe u Proračunu Općine za 2024. godinu, Općina će sklopiti Ugovor o financiranju.

Ugovor obvezno sadrži iznos odobrenih financijskih sredstava za projekt ili program, rokove isplate odobrenih sredstava te obveze davatelja i obveze korisnika financijskih sredstava.

XIV.

Prije potpisivanja Ugovora, od prijavitelja koji ostvaruju pravo na financijsku potporu, nadležni odjel Općine zatražit će dostavu:

 • revidiranog financijskog plana utroška sredstava (usklađeni troškovnik prijavljenog projekta/programa sa odobrenim iznosom),
 • dodatnu dokumentaciju koju utvrdi nadležni Odjel.

 XV.

Prihvatljivi troškovi po ovom javnom pozivu uključuju sredstva za plaće, autorske i umjetničke honorare, sredstva za naknade za rad, sredstva za nabavu građe, sredstva za programe i projekte, materijalne izdatke, mobilnost i međunarodnu suradnju, usavršavanje djelatnika i suradnika, sredstva za zaštitu građe, sredstva za investicije i investicijsko održavanje, osim ako posebnim zakonima nije drugačije određeno.

Neprihvatljivi troškovi realizacije programa: dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova, dospjele kamate, stavke koje se već financiraju iz drugih izvora, kupnja zemljišta ili građevina, osim kada je nužno za izravnu provedbu programa, kada se vlasništvo mora prenijeti na udrugu i/ili partnere, najkasnije po završetku projekta/programa, gubitci na tečajnim razlikama, zajmovi trećim stranama, troškovi nastali prije početka programa, ostali troškovi koji nisu izravno vezani uz provedbu programa ili nisu neophodni za provedbu programa, troškovi alkoholnih pića, troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih pića (osim u iznimnim slučajevima kada se kroz pregovaranje s nadležnim odjelom Općine dio tih troškova može priznati kao prihvatljiv trošak ukoliko je neophodan za provedbu programa), drugi troškovi koji nisu nužni za provedbu program.

XVI.

Odobrena sredstva moraju se koristiti namjenski, uz poštivanje ugovorenih rokova izvršenja programa, projekta ili aktivnosti te ugovorenih rokova dostave završnog izvješća. Završno programsko i financijsko izvješće izrađuje se na propisanom obrascu izvješća o izvršenom programu u 2024. godini.

Općina zadržava pravo izmjene uvjeta i kriterija utvrđenih ugovorom u slučaju nastupanja izvanrednih okolnosti o čemu će uz obrazloženje pravodobno obavijestiti korisnike sredstava.

Ako korisnik sredstava nenamjenski koristi sredstva, ne izvrši program ili ne podnese propisana izvješća, dužan je vratiti primljena sredstva zajedno sa zakonskim zateznim kamatama obračunatim od dana primitka sredstava.

XVII.

Sva dokumentacija prijavitelja, vezana uz prijavu, bit će odložena i čuvana u skladu s propisima o zaštiti i očuvanju dokumentarnog i arhivskog gradiva te se ne vraća prijavitelju.

 XVIII.

Sastavni dio ovog Poziva je sljedeća dokumentacija dostupna na mrežnoj stranici Općine:

 1. Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Barban za 2024. godinu,
 2. Obrazac opisa programa ili projekta,
 3. Obrazac proračuna programa ili projekta,
 4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.

XIX.

Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: doris.puzar@barban.hr, najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijave.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, davatelj sredstava ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, programa, projekta, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

 

KLASA: 402-04/23-01/5
URBROJ: 2163-12-01/01-23-1
Barban, 25. listopada 2023. godine

 

NAČELNIK:

Dalibor Paus

 

Preuzimanja: