JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,06 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), Odluke o cijeni građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 18/2014) te članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013), Načelnik Općine Barban objavljuje slijedeći

JAVNI NATJEČAJ
za zamjenu nekretnina putem
prikupljanja pismenih ponuda

I.

Izlaže se zamjeni građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban kako slijedi :

Građevinsko zemljište u poslovnoj zoni Barban K.O. Prnjani k.č. br. 1481/12, pašnjak, površine 1693 m2, upisane u zk. ul. 2517 k.o. Prnjani, za zemljište u poslovnoj zoni Barban K.O. Prnjani k.č. br. 1483/1, oranica, površine 505 m2, upisane u zk. ul. 2562 k.o. Prnjani

II.

Osobe zainteresirane za zamjenu nekretnine izložene natječaju podnose pismenu ponudu u zatvorenim omotnicama preporučeno putem pošte ili neposredno u Općini Barban na adresu:

OPĆINA BARBAN
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
BARBAN 69, 52207 BARBAN
sa naznakom
“NE OTVARATI – PONUDA ZA
ZAMJENU NEKRETNINE”

Ponude se mogu dostaviti do zaključno 28.10.2015. do 14.00 sati.

III.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadrži tražene uvjete.
Općina Barban zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu iz ovoga natječaja.

IV.

PISMENA PONUDA MORA SADRŽAVATI:
• naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja sa točnom adresom i OIB
• točnu oznaku katastarske čestice i katastarske općine za koju se ponuda daje
Pismena ponuda mora biti vlastoručno potpisana.

UZ PISMENU PONUDU MORA SE PRILOŽITI
• dokaz o hrvatskom državljanstvu ili registraciji za pravne osobe

Ponude koje ne sadržavaju propisane podatke i priloge smatrat će se nepotpunim i neće se uzeti u razmatranje, a ponude koje na omotu nemaju naznačeno NE OTVARATI, neće se smatrati ponudom.

V.

Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 29.10.2015. god. u 9.00 sati.

VI.

Natjecatelj koji bude odabran kao najpovoljniji, dužan je zaključiti Ugovor o zamjeni u roku od 8 dana po proglašenju najpovoljnijim.
Ugovorom će se utvrditi obveze za plaćanje poreza na promet nekretnina, kao i ostali troškovi koji proizlaze iz zaključivanja Ugovora, predaje posjeda i upisa prava vlasništva, kao i ostala prava i obveze.
Klasa: 944-05/15-01/49
Ur.broj: 2168/06-15-02-1

Barban, 16. listopada 2015.

Općinski načelnik:

Denis Kontošić, mag.educ.