JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  (pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Barban (Službene novine Općine Barban 33/2016) i čl. 24. Statuta Općine Barban ( Službene novine Općine Barban 22/13, 12/18), Općinsko vijeće Općine Barban raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zamjenu nekretnina
na području Općine Barban

 

  1. NEKRETNINE

Zamjeni se izlažu dvije katastarske čestice koje čine jednu cjelinu i mogu se zamijeniti samo kao cjelina;

K.O.

K.Č.

VLASNIŠTVO

NAMJENA

OZNAKA

POVRŠINA
(m2)

TRŽIŠNA VRIJEDNOST

Gočan

930/1

Općina Barban 1/1

građevinsko

oranica

427

119.000,00

Gočan

924/1

Općina Barban 1/1

građevinsko

oranica

1356

33.000,00

UKUPNO

1783

152,000,00

koje se mijenjaju za nekretninu;

K.O.

K.Č.

VLASNIŠTVO

NAMJENA

OZNAKA

POVRŠINA
(m2)

TRŽIŠNA VRIJEDNOST

Gočan

102/5

Orijano Poljak 1/1

građevinsko (približno 695,92 m2)
poljoprivredno (približno 1.791,08 m2)

pašnjak, šuma

2.487

158.000,00

Zamjena nekretnina izvršit će se po principu nekretnina za nekretninu, bez obveze naknade razlike u vrijednosti nekretnina.

  1. JAMČEVINA

Jamčevina se ne plaća.

  1.  UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koje sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina na području RH.

Poseban uvjet natječaja je dokaz o pravu vlasništva nekretnine k.č. 102/5 k.o. Gočan.

Pisana ponuda mora sadržavati:

  1. Ime i prezime, adresa i OIB fizičke osobe, odnosno naziv i sjedište obrta, odnosno naziv i sjedište ponuditelja pravne osobe, adresa i OIB
  2. Točan naziv katastarske općine i broj katastarske čestice za koju se daje ponuda
  3. Potpisanu izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete natječaja
  4. Dokaz o vlasništvu nekretnine označene kao k.č. 102/5 k.o. Gočan

Ponuda mora biti vlastoručno potpisana i ovjerena od strane podnositelja ponude.

IV. NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE
Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučeno putem pošte ili neposredno na urudžbeni zapisnik Općine Barban na adresu:

Općina Barban
Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama
Barban 69, 52207 Barban
s naznakom
„Natječaj za zamjenu nekretnina – ne otvarati“

Rok za dostavu ponuda je 15 (petnaest) dana, računajući od prvog sljedećeg dana  od dana objave natječaja u dnevnom listu.

Ponuda koja nije dostavljena na način, u roku ili ne sadržava elemente i priloge propisane ovim natječajem neće se razmatrati.

V. OTVARANJE PONUDA
Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 04. ožujka 2019. godine s početkom u 10,00 sati u službenim prostorijama Općine Barban.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi ponuditelji koji su dostavili ponude za zamjenu nekretnine iz ovog Javnog natječaja odnosno punomoćnici ponuditelja, uz prethodni dokaz ovlaštenja ( punomoć za zastupanje ponuditelja).

VI. DONOŠENJE ODLUKE I  SKLAPANJE UGOVORA
Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima u roku od 15 dana od dana donošenja iste.

Općina Barban će s ponuditeljem čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija sklopiti Ugovor o zamjeni nekretnine u roku od 15 dana od dana dostave odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Najpovoljniji ponuditelj dužan je podmiriti troškove objave ovog javnog natječaja po računu koji će mu ispostaviti Općina Barban, a troškovi se odnose na objavu javnog natječaja u dnevnom listu.
Općina Barban pridržava pravo  u svakom trenutku do zaključenja ugovora poništiti natječaj bez obrazloženja i odbiti sve ponude, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima, kao ni troškove sudjelovanja u javnom natječaju.

 

Klasa: 944-01/19-01/02
Ur.broj: 2168/06-02-19-2
Barban, 12. veljače 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Aleksa Vale, v.r.