JAVNA RASPRAVA

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 350-01/16-01/39
Ur.br.: 2168/06-18-03-43

Barban, 18. travnja 2018. godine

Na temelju članka 96. Stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 65/17) i Zaključka načelnika Općine Barban KLASA: 350-01/16-01/39, UBROJ: 2168/06-18-01-42 od 17. travnja 2018. godine objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
o Prijedlogu Izmjena i dopuna
prostornog plana uređenja Općine Barban

1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban (u nastavku: Plan) traje od 27.04.2018. do 11.05.2018. godine.

2. Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban moći će se izvršiti u prostorijama Općine Barban, svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave te na mrežnim stranicama Općine Barban – www.barban.hr

3. Javno izlaganje održat će se 8.05.2018. godine s početkom u 17,00 sati u prostorijama Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban. Na javnom izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe.

4. Tijekom trajanja javne rasprave, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban mogu se podnositi: na mjestu uvida – u Knjigu primjedbi i prijedloga, pisanim putem na naslov: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban ili u zapisnik u tijeku javnog izlaganja.

5. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime i prezime, potpun naslov podnositelja ili ne budu čitki i koji ne budu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Pročelnica:
Danijela Kontošić