Godišnji plan

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 31/16), Općinski načelnik Općine Barban, dana 19. prosinca 2017. godine donosi

GODIŠNJI PLAN
raspisivanja javnih poziva
za financiranje programa, projekta i manifestacija
od interesa za opće dobro koje provode udruge
na području Općine Barban za 2018. godinu

I.
Općina Barban raspisat će jedinstven Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro, koje provode udruge na području Općine Barban tijekom 2018. godine, za sljedeća prioritetna područja:

Naziv   područja Iznos financijskih sredstava po području u kn Očekivani broj ugovora Raspon sredstava Očekivani datum raspisivanja natječaja Očekivani datum završetka natječaja Očekivani   rok ugovaranja
01. KULTURA

120.000,00

3

5.000,00 – 75.000,00  15.01.2018.  20.02.2018.  30 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli financijskih sredstava
02. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

19.000,00

3

1.000,00 – 15.000,00
03. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

41.000,00

6

2.000,00 – 20.000,00

II.
Plan raspisivanja natječaja okvirnog je karaktera i promjenjiv te Općina Barban ima pravo raspisivati dodatni natječaj odnosno pravo promjene postojećeg, ovisno o raspoloživosti financijskih sredstava.

III
Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Općine Barban: www.barban.hr

OPĆINSKI NAČELNIK
Dalibor Paus

 

KLASA: 400-06/17-01/30
UR.BROJ: 2168/06-17-02-1

Barban, 19. prosinca 2017. godine