JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  (pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Barban (Službene novine Općine Barban 33/2016) i čl. 24. Statuta Općine Barban ( Službene novine Općine Barban 22/2013, 12/2018), Općinsko vijeće Općine Barban raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u naseljima Hrboki i Puntera
putem prikupljanja pisanih ponuda

 1. NEKRETNINE

Prodaji se izlaže jedna katastarska čestica na području naselja Hrboki: k.č. 2524/49 k.o. Prnjani i dvije katastarske čestice na području naselja Puntera: k.č. 2740/18, k.č. 2740/47 obje k.o. Prnjani.

K.O.

K.Č.

VLASNIŠTVO

NAMJENA

OZNAKA

POVRŠINA
(m2)

POČETNA CIJENA (kn)

JAMČEVINA
(kn)

Prnjani

2524/49

Općina Barban 1/1

građevinsko

pašnjak

739

165.000,00

16.500,00

Prnjani

2740/18

Općina Barban 1/1

građevinsko

izgrađeno zemljište, pašnjak

1074

397.380,00

39.738,00

Prnjani

2740/47

Općina Barban 1/1

građevinsko

izgrađeno zemljište, pašnjak

951

351.870,00

35.187,00

 

 1. JAMČEVINA

Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun IBAN: HR1024070001800600009, model: 68, poziv na broj: 7757 – OIB.
Jamčevina se uračunava u prodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda nije najpovoljnija vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi.
Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine ako u određenom roku iz neopravdanih razloga ne sklopi ugovor s Općinom.

 1.  UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina na području RH.

Za izložene nekretnine na ovom natječaju ne postoji mogućnost zamjene.

Najpovoljnija ponuda je ona ponuda kojom se ispunjavaju uvjeti iz natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos kuporodajne cijene.

Pisana ponuda mora sadržavati:

 1. Ime i prezime, odnosno naziv i sjedište ponuditelja za pravne osobe, adresu i OIB
 2. Naziv katastarske općine i broj katastarske čestice za koju se daje ponuda
 3. Visinu ponuđene cijene u kunama
 4. Broj računa ponuditelja na koji se vraća jamčevina, ako ne bude utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj

Uz pisanu ponudu potrebno je dostaviti:

 1. Kopiju osobne iskaznice, odnosno rješenje o upisu u odgovarajući registar za pravne osobe
 2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice

Ponuda mora biti vlastoručno potpisana i ovjerena od strane podnositelja ponude.

IV. NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE
Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučeno putem pošte ili neposredno na urudžbeni zapisnik Općine Barban na adresu:
Općina Barban
Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama
Barban 69, 52207 Barban
s naznakom
„Natječaj za prodaju nekretnina  – ne otvarati“

Rok za dostavu ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u dnevnom listu, odnosno do 05. lipnja 2019.

Ponuda koja nije dostavljena na način, u roku ili ne sadržava elemente i priloge propisane ovim natječajem neće se razmatrati.

V. OTVARANJE PONUDA
Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 10. lipnja 2019. u 12,00 sati u prostorijama Općine Barban
VI. DONOŠENJE ODLUKE I SKLAPANJE UGOVORA
Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima u roku od 15 dana od dana donošenja.

Općina Barban će s ponuditeljem čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija sklopiti ugovor u roku od 15 dana od dana dostave odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude.

VII. ROKOVI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE I JAMSTVO
Najpovoljniji ponuditelj obvezan je u roku od 15 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji uplatiti na račun Općine Barban jednokratno – cjelokupni iznos postignute cijene, u suprotnom se smatra da je odustao od ponude te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VIII. UPIS PRAVA VLASNIŠTVA I PREDAJA NEKRETNINE U POSJED
Upis prava vlasništva na kupljenim nekretninama kupac može ishoditi temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnine i potvrde Općine Barban o isplati kupoprodajne cijene za kupljene nekretnine.

Troškove solemnizacije ili ovjere potpisa, uknjižbe nekretnina u zemljišne knjige, te porez na promet nekretnina snosi kupac.
Općina Barban će dopustiti ulazak kupca u posjed kupljenih nekretnina odmah po isplati utvrđene kupoprodajne cijene.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Najpovoljniji ponuditelj dužan je podmiriti troškove provedbe ovog javnog natječaja po računu koji će mu ispostaviti Općina Barban, a troškovi se odnose na izradu procjembenog elaborata zemljišta te objavu javnog natječaja u dnevnom listu
Općina Barban pridržava pravo  u svakom trenutku do zaključenja kupoprodajnog ugovora poništiti natječaj bez obrazloženja i odbiti sve ponude, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima, kao ni troškove sudjelovanja u javnom natječaju.

 

Klasa: 944-01/19-01/13
Ur.broj: 2168/06-02-19-2

Barban, 21. svibnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Aleksa Vale

 

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem na edukativnim aktivnostima u sklopu projekta „Udruživanjem do pozitivnog lokalnog razvoja“

Vodeći se osnovnom zadaćom LAGUR-a koja se očituje u ravnopravnom povezivanju subjekata iz područja javnog, privatnog i društvenog života, poticanju njihovog zajedničkog rada na ostvarivanju zajedničkih ciljeva te izgradnji dugoročnih partnerstava, ovim Vas putem pozivamo na sudjelovanje u besplatnim edukativnim aktivnostima u sklopu projekta „Udruživanjem do pozitivnog lokalnog razvoja“ koje će se održati u svibnju, lipnju i listopadu 2019. godine u prostoru Multimedijalnog centra ‘3MC’ na adresi Centar 58 u Medulinu, u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.

 

Besplatna edukacija u svrhu osnaživanja organizacija civilnog društva na području LAGUR-a Istarska batana provest će se kroz 4 edukativna ciklusa, a od kojih su prva 2 predviđena tijekom svibnja i lipnja 2019.g., dok su posljednja 2 predviđena početkom listopada 2019.g. Pritom se u svibnju namjeravaju obraditi teme direktno vezane za postupak osnivanja udruženja, dok će u listopadu fokus biti na redovnom poslovanju udruženja (strateško planiranje, razrada projekata, načini financiranja udruženja i dr.), a što je detaljnije opisano u prilogu Program edukacije.

Edukacija je usmjerena prvenstveno osobama s područja Općine Medulin, ali i ostalih gradova i općina na području LAGUR-a Istarska batana, a koji:

 1. imaju namjeru osnivanja novog udruženja, ili
 2. su članovi već postojećeg udruženja.

 

Više informacija u dokumentima u prilogu, ili na stranicama Lagura Istraska Batana: https://www.lagur-istarska-batana.hr/novosti

 

Dokumenti za preuzimanje:

Natječaj za Upis u pedagošku godinu 2019.-2020.

Dječji vrtić „Tratinčica“
Barban 133
52207 Barban
Tel: 052/567-497
E-mail: pubarbanbb@gmail.com
dvtratincica-barban.hr
KLASA:601-02/19-02-1
UR.BROJ: 2168-06-04-19-02
Barban, 06.svibnja 2019.

 

Temeljem članka 35., stavka1., alineja 4, Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13), te članaka 2. i 3. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Tratinčica“ objavljuje

 

N A T J E Č A J   Z A    U P I S    D J E C E

U DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

 

 1. Rok za podnošenje prijava na natječaj za upis djece je od 06.05.2019. godine do 17.05.2019. godine (15 dana od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči vrtića, oglasnoj ploči Općine Barban).
 2. Pravo prijave na natječaj imaju sva djeca rođena od 01.04.2013. do 31.08.2017.
 3. Zahtjevi za upis podnose se na posebnom obrascu koji se može preuzeti u svim prostorijama Dječjeg vrtića „Tratinčica“ ili na web stranici Vrtića.
 4. Zahtjev za upis s potpunom dokumentacijom dostaviti osobno u Dječji vrtić „Tratinčica“, Barban 150 („Gornji vrtić“) svakog radnog dana u vremenu od 07:30 do 15:30 sati.
 5. Uz zahtjev za upis, roditelj/skrbnik obvezan je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

–  izvadak iz matice rođenih za dijete (preslika)

–  potvrdu o prebivalištu djeteta ili preslika osobne iskaznice

–  potvrdu o prebivalištu oba roditelja/skrbnika (preslika osobnih iskaznica)

–  potvrdu o zaposlenju za oba roditelja – skrbnika „elektronički zapis“ HZMO

–  liječničko uvjerenje o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta s podacima o cijepljenju (neposredno pred upis)

 

Roditelj/skrbnik dužan je dostaviti Vrtiću dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje bodova:

–  za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – rješenje o statusu invalida Domovinskog rata izdano od strane Ministarstva hrvatskih branitelja ili nadležnog prvostupanjskog tijela Ureda državne uprave

–  za djecu iz obitelji s troje djece – za svako dijete mlađe od 18 godina prilaže se izvadak iz matice rođenih (preslika)

–  izvadak iz matice rođenih djeteta u kojem nije navedeno ime drugog roditelja ili je isti proglašen trajno radno nesposobnim, nestalim ili umrlim koji se smatra dokazom o samohranosti roditelja (ne starije od 3 mjeseca)

–  potvrdu medicine rada o invalidnosti, općoj ili profesionalnoj nesposobnosti za rad (za roditelje)

–  pisana preporuka Centra za socijalnu skrb ili drugih stručnjaka izvan ustanove za uključivanje djeteta u vrtić

–  za dijete s teškoćama u razvoju- rješenje/nalaz i mišljenje CZSS i preslike medicinske dokumentacije (kategorizacija)

–  za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji- rješenje i potvrda CZSS, rješenje o udomiteljstvu

–  potvrdu o statusu studenta- redovnog, izvanrednog (za roditelje)

–  potvrda o dječjem doplatku (za roditelje)

 

Odluka o rezultatima upisa bit će objavljena na oglasnoj ploči Vrtića i na službenoj internet stranici Dječjeg vrtića „Tratinčica“- dvtratincica-barban.hr

U svrhu zaštite privatnosti i osobnih podataka djece, a sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka objava će biti bez navođenja imena i prezimena djece, već će svako dijete na Listi biti navedeno pod identifikacijskim brojem ( šifrom) djeteta.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Aldo Osip

Prijavni obrazac za upis djeteta

ODLUKU o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz područja Općine Barban u 2019. godini

Temeljem članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine“, broj 26/15) te članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ br. 31/16 i 17/18) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine“ br. 22/13, 12/18), Zamjenik načelnika Općine Barban, 10. travnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz područja Općine Barban
 u 2019. godini u prioritetnim područjima
KULTURA, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se prijavile na Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, objavljen 18. siječnja 2019. godine, te prošle postupak formalne provjere i ocjenjivanja.

Članak 2.

U 2019. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području KULTURA u ukupnom iznosu od 148.000,00 kn.

PRIORITETNO PODRUČJE: KULTURA
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Prosječni broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Kulturno- umjetničko društvo „Barban“ Organiziranje i sudjelovanje na folklornim manifestacijama te obnova narodnih nošnji

67

75.000,00
2. Društvo „Trka na prstenac“ 43. Trka na prstenac

66,5

45.000,00
3. Katedra čakavskog sabora Barban i Barbanština od prapovjesti do danas
Zbornik: Barbanski zapisi

56,5

20.000,00
4. Baldakin Sanacija crkve Svetog Ivana Krstitelja u Sutivancu

52

8.000,00

UKUPNO:

148.000,00

Članak 3.

U 2019. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB u ukupnom iznosu od 19.000,00 kn.

PRIORITETNO PODRUČJE: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Prosječni broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Pula

Društveno aktivni

62

14.500,00

2. Udruga Logos Media Djeca- prijatelji bijelog štapa i Blind dinner – Barban

53

1.500,00

3. Društvo distrofičara Istre Integracija osoba oboljelih od mišićne distrofiije -nuromuskularnih bolesti sa područja Općine Barban u 2019. godini

46

1.000,00

4. Udruga  roditelja osoba s kombiniranim smetanjama u psihofizičkom razvoju IŽ- Pula Socijalizacija i integracija osoba s intelektualnim teškoćama

45,5

1.000,00

5. Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske županije Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnijeg života osoba s invaliditetom

44

1.000,00

UKUPNO:

19.000,00

Članak 4.

U 2019. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA u ukupnom iznosu od 33.000,00 kn

PRIORITETNO PODRUČJE: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Prosječni broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Ukupan broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Društvo umirovljenika Barbanštine Razvoj civilnog društva

63,5

16.000,00

2. Društvo Sv. Pava Uređenje i zaštita okoliša i lokvi na području Sv. Pava te očuvanje tradicijskih vrijednosti

53,5

7.500,00

3. Sindikat umirovljenika Hrvatske, Podružnica Pula- ogranak Barban Program rada i aktivnosti za 2019.g.

53

7.500,00

4. Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Pule Obilježavanje obljetnica iz NOB- e i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija

44

2.000,00

UKUPNO:

33.000,00

Članak 5.

Nadležnost nad provedbom aktivnosti kao provedbeno tijelo ima Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine Barban.
KLASA: 402-04/18-01/01
UR.BROJ: 2168/06-01-19-41
Barban, 10. travnja 2019. godine

 

ZAMJENIK NAČELNIKA
OPĆINE BARBAN
Dalibor Biletić, v.r.

OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE BARBAN

Stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, Općinsko vijeće donijelo je novu Odluku o komunalnoj naknadi. Shodno tome, svim mještanima Općine Barban dostavljena su nova Rješenja o komunalnoj naknadi.

Mole se mještani koji u bankama imaju ugovoren trajni nalog za plaćanje komunalne naknade da se jave u Općinu Barban kako bi dobili nove podatke za plaćanje budući da su se promijenili podaci poziva na broj, odnosno svakom obvezniku dodijeljena je nova šifra te je istu potrebno promijeniti u banci kako bi se uplate mogle prepoznati.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

JAVNI POZIV za dodjelu potpora malih vrijednosti iz Proračuna Općine Barban za 2019

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva i načinu raspodjele sredstava za dodjelu potpora malih vrijednosti iz Proračuna Općine Barban za 2019. godinu, namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, KLASA: 402-04/19-01/01, URBROJ: 2168/06-01-19-1 od 15. travnja 2019. godine, načelnik Općine Barban raspisuje

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora malih vrijednosti iz Proračuna Općine Barban za 2019. godinu namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban

 

I.

Općina Barban dodjeljuje potpore malih vrijednosti za provedbu manjih projekata, aktivnosti, manifestacija, sponzorstva i pokroviteljstva od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, u raznim prioritetnim područjima, i to:

za nepredviđene aktivnosti koje, iz opravdanih razloga, nisu bile planirane u godišnjem planu udruge i Proračunu Općine Barban,

za aktivnosti planirane godišnjim planom udruge i Proračunom Općine Barban za koje se tijekom godine utvrdi da za njih nisu planirana dovoljna sredstva.

Potpore malih vrijednosti mogu se dodijeliti jednokratno tijekom proračunske godine.

II.

Financijska sredstva Proračuna Općine Barban za 2019. godinu planirana za potpore malih vrijednosti mogu se dodijeliti u ukupnom godišnjem iznosu koji ne prelazi:

10.000,00 kuna za nepredviđene aktivnosti udruga koje iz opravdanih razloga nisu planirane u godišnjem planu,

5.000,00 kuna za planirane aktivnosti udruga za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu planirana dovoljna sredstva.

III.

Općina Barban poziva udruge koje provode manje projekte, aktivnosti ili manifestacije, na području Općine Barban, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku projektima, aktivnostima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

IV.

Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti manje projekte, aktivnosti, manifestacije, sponzorstva i pokroviteljstva (u daljnjem tekstu: projekti) iz područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, razvoja i demokratizacije društva.

V.

Udruge ne mogu dobiti potporu sukladno ovom Javnom pozivu ukoliko su već prethodno prijavile projekt i kojima je dodijeljena potpora na temelju Javnog poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2019. godini.

VI.

Sredstva za potpore malih vrijednosti planirana su u Proračunu Općine Barban za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 60.000,00 kuna.

Planirana vrijednost sredstava koja se dodjeljuje temeljem ovog Javnog poziva, najniži i najviši iznos sredstava i očekivani broj ugovora, određuju se kako slijedi:

Javni poziv za potpore malih vrijednosti raznih područja za financiranjeprograma, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2019. godini

Naziv područja

Naziv javnog poziva

Ukupan iznos

financijskih

sredstava

u kn

Najniži iznos

sredstava koji

se može

prijaviti i

ugovoriti u kn

Najviši iznos

sredstava koji

se može

prijaviti i

ugovoriti

u kn

Očekivani

broj

ugovora

POTPORE MALIH VRIJEDNOSTI RAZNIH PODRUČJA

Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti iz Proračuna Općine Barban za 2019. godinu namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban

60.000,00

1.000,00

10.000,00

10

VII.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt u okviru ovog Javnog poziva, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2019. godine.

Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti otvoren je do 31. prosinca 2019. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava.

Rok za podnošenje prijava, sukladno ovom Javnom pozivu, je do 31. prosinca 2019. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava. U trenutku iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava na mrežnoj stranici www.barban.hr objavit će se Obavijest o zatvaranju Javnog poziva.

 

VIII.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Barban (www.barban.hr). Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog Javnog poziva.

Svi obrasci moraju biti potpisani od strane ovlaštene osobe podnositelja prijave i ovjereni pečatom udruge.

IX.

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Barban ili preporučenom pošiljkom na adresu:

OPĆINA BARBAN

Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti

Barban 69, 52 207 Barban

„Javni poziv za udruge“

X.

Odluke o dodjeli financijskih sredstava, nakon provedenog postupka provjere formalne valjanosti podnesenih prijava te procjene kvalitete projekta i usklađenosti ciljeva projekata s općim ciljevima i ciljevima razvoja prioritetnog područja, donosi Općinski načelnik, uzimajući u obzir sve utvrđene činjenice i mogućnosti proračuna.

XI.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte u Proračunu Općine Barban za 2019. godinu, Općina Barban će sklopiti Ugovor o financijskoj potpori.

XII.

Prijavitelji koji su nezadovoljni Odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na Odluku u roku od osam (8) dana od dana dostave pisane obavijesti o nemogućnosti dodjele potpore male vrijednosti.

Prigovor se može podnijeti na natječajni postupak. Prigovor koji se ne odnosi na natječajni postupak, nadležno upravno tijelo će odbaciti.

Prigovor ne odgađa izvršenje Odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom pozivu.

XIII.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno podnesene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete.

 

XIV.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv, vezano za financiranje potpora malih vrijednosti, mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: info@barban.hr najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijave.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Općina Barban ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

OPĆINSKI NAČELNIK

Dalibor Paus

KLASA: 402-04/19-01/01

URBROJ: 2168/06-01-19-2

Barban, 15. travnja 2019. godine

 

Dokumenti za preuzimanje:

I. Izmjene Pravilnika o financiranju udruga
Izjava o urednom ispunjavanju obveza
Obrazac 1 – obrazac opisa projekta
Obrazac 2 – obrazac za opisni izvještaj provedbe projekta
Odluka o raspisivanju Javnog poziva
Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban
Upute za prijavitelje

Rješenje o biračkim mjestima

 

O B A V I J E S T

Stanica za tehničke preglede “Kaznionica u  Valturi” vršit će tehničke preglede traktora

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban

Barban, 08.04.2019.

 

O B A V I J E S T

 

Stanica za tehničke preglede “Kaznionica u  Valturi” vršit će tehničke preglede traktora iz područja Općine Barban u četvrtak, 11.04.2019. godine u vremenskom periodu od 10.00 –13.00 sati na parkiralištu ispred ambulante u Barbanu.

 

 

 

 

 

 

Poziv na intervju

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti

 

Klasa: 112-01/19-01/01
Ur.br.: 2168/06-06-19-5
Barban, 3. travnja 2019.

 

KANDIDATIMA KOJI

UDOVOLJAVAJU FORMALNIM

UVJETIMA JAVNOG POZIVA

 

 

Predmet: Poziv na intervju

 

Poštovani,

dana 3. travnja 2019. godine u prostorijama Općine Barban, Barban 69, održan je sastanak Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban, Klasa: 112-01/19-01/01, Ur.br.: 2168/06-06-19-1 od 25.03.2019. godine, te je utvrđeno da je pristigla samo jedna prijava na Javni poziv. 

Navedenog kandidata pozivamo na usmeni intervju, u ponedjeljak 8. travnja 2019. godine s početkom u 10:00 sati. Prije samog intervjua provest će se identifikacija kandidata.

Usmeni intervju obavit će se u vijećnici Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban. Ukoliko kandidat ne pristupi intervju-u, smatra se da je povukao prijavu na javni poziv.

S poštovanjem,

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva

 

 

 

JAVNI POZIV – za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti
Klasa: 112-01/19-01/01
Urbroj: 2168/06-06-19-1
Barban, 25. ožujka 2019. godine

 

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 37. Zakona o tržištu rada („Narodne novine“, broj 118/18) te na temelju Plana Prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Barban za 2019. godinu (KLASA: 023-01/19-01/03, UR.BROJ: 2168/06-01-19-2) Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti objavljuje

JAVNI POZIV

za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban

 

Članak 1.

U cilju provedbe programa, odnosno korištenja mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: HZZ) „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“, Općina Barban objavljuje Javni poziv za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban.

 

Članak 2.

Osobe koje se mogu prijaviti na ovaj poziv i dostaviti svoju prijavu, u trenutku odobravanja zahtjeva od strane HZZ-a, trebaju ispunjavati uvjete za korištenje mjere stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te da ispunjavaju uvjet tražene struke i razine obrazovanja za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje.

 

Članak 3.

Polaznik/ polaznica stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prima se na određeno vrijeme od 12 mjeseci u (Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) za sljedeće radno mjesto:

– Viši stručni suradnik za proračun i financije – 1 polaznik/polaznica

Uvjeti:

– magistar ili stručni specijalist ekonomije
– poznavanje rada na osobnom računalu
– vozačka dozvola B kategorije

 

Članak 4.

Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

– kratki životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice);
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome/svjedodžbe o stručnoj spremi),
– elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata / kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, (koje ne smije biti starije od 6 mjeseci od dana objave ovog Javnog poziva);
– vlastoručno potpisanu izjavu da kod kandidata / kandidatkinje ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti; izjava je prilog Javnog poziva);
– potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih HZZ-a najmanje 30 dana do isteka roka za podnošenje prijava na ovaj Javni poziv).

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, dužan/dužna je u prijavi na Javni poziv pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog Ugovora o stručnom osposobljavanju dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

 

Članak 5.

S kandidatima koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, provest će se intervju. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na javni poziv. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeni na mrežnim stranicama Općine Barban, www.barban.hr  najmanje 5 dana prije održavanja intervjua.

 

Članak 6.

Za kandidata/kandidatkinju koji bude izabran, Općina Barban će HZZ-u podnijeti zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te će se po dobivenom odobrenju od strane HZZ-a s tom osobom  sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama koja se odnose na stručno osposobljavanje.

Novčanu pomoć za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad, polazniku isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje, dok trošak prijevoza za polaznika/cu stručnog osposobljavanja snosi Općina Barban.

 

Članak 7.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se zaključno do 01. travnja 2019. godine s naznakom “Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Barban” na adresu:

 

Općina Barban
Barban 69
52207 Barban

 

 

 

Članak 8.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili osoba za koju se utvrdi da ne ispunjava neki od uvjeta ovog Javnog poziva neće se smatrati kandidatom i njihove prijave neće biti razmatrane.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u članku 4. ovog Javnog poziva.

Za kandidate / kandidatkinje koji se ne odazovu pozivu na intervju, smatrat će se da su odustali od prijave.

 

Članak 9.

O rezultatima javnog poziva svi kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni pisanim putem.

 

Pročelnik:

Vlado Kožljan