ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA BARBAN
Izborna komisija  za provedbu izbora  za članove vijeća mjesnog odbora Manjadvorci
KLASA: 013-01/15-01/4
URBROJ: 2168/06-15-02-17
Barban, 09. Prosinca 2015.

 

Na temelju članka 15. Osnove pravila mjesnih odbora  na području Općine Barban ( Službene novine Općine Barban broj 9/02) i članka 5. Odluke o raspisivanju izbora za  članove vijeća  Mjesnog odbora Manjadvorci KLASA:021-05/15-01/8 URBROJ: 2168/06-15-02-5 od  26. Studenog 2015. Izborna komisija, sastavila  je

 

ZBIRNU LISTU
PRAVOVALJANIH KANDIDATURA
ZA IZBOR ČLANOVA  VIJEĆA MJESNOG ODBORA MANJADVORCI  

 

red.br.

ime i prezime i adresa kandidata

ime i prezime i adresa zamjenika

  1.  

IVAN BRGIĆ, MANJADVORCI  30a

ZDRAVKO PLIŠKO, MANJADVORCI  28

  1.  

DALIBOR PLIŠKO, MANJADVORCI 28

DAMIR PLIŠKO, MANJADVORCI  36

  1.  

DALIS PLIŠKO, MANJADVORCI 66

GVERINO BRGIĆ, MANJADVORCI  20

  1.  

DENIS PLIŠKO, MANJADVORCI 39

ZLATKO BRGIĆ, MANJADVORCI  30 A

  1.  

LOREN URAVIĆ, MANJADVORCI 58

IVAN RADOLOVIĆ, MANJADVORCI  67

  1.  

TONI URAVIĆ, MANJADVORCI 60

PETAR URAVIĆ, MANJADVORCI  60

 

PREDSJEDNICA
Izborne komisije          
Suzana Racan Stern, v.r.

RJEŠENJE O UTVRĐIVANJE PRAVOVALJANOSTI KANDIDATURA