ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik      

KLASA: 350-01/22-01/05
URBROJ: 2163-12-01-22-19
Barban, 28. listopada 2022. godine          

Temeljem članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17,114/18, 39/19 i 98/19) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ br. 22/13, 12/18, 60/21 i 4/22), Općinski načelnik Općine Barban, dana 28. listopada 2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban za javnu raspravu

 

I.

Utvrđuje se Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban i upućuje na javnu raspravu.

II.

Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban koji se utvrđuje za javnu raspravu sadrži tekstualni dio Plana, obrazloženje i sažetak za javnost.

III.

Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban upućuje se na javnu raspravu koja se sastoji od javnog uvida i javnog izlaganja. Oglas o javnoj raspravi objavit će se u dnevnom tisku, na web-stranicama Općine Barban i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

IV.

Javni uvid za Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban trajat će od 03. studenog do 11. studenog 2022. godine te će se provesti u prostorijama Općine Barban.

V.

Javno izlaganje o Prijedlogu III.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban održat će se dana 8. studenog 2022. godine u prostoru Općine Barban na adresi Barban 69, sa početkom u 16,00 sati.

VI.

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da sudjeluju u javnoj raspravi, te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju primjedbe i prijedloge na Prijedlog III.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban.

VII.

Za provođenje ovog Zaključka te poduzimanje svih drugih potrebnih radnji, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, zadužuje se Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Općine Barban.

VIII.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web-stranicama Općine Barban.

 

 

Načelnik Općine Barban
Dalibor Paus