Pravovaljane kandidacijske liste

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA BARBAN
Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove
Vijeća mjesnog odbora
KLASA: 026-01/23-01/4
URBROJ:2163-12-03/01-23-13
Barban, 13. listopada 2023.

Na temelju članka 8. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban ( Službene novine Općine Barban broj: 5/23 ) Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnog odbora na području Općine Barban, odlučujući o prijedlogu predlagatelja

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA
BARBAN

 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE
Nositelj liste: MATIJA POLJAK

1.MATIJA POLJAK, HRVAT, GRABRI 25, ROĐ. 01.07.1987. OIB 53554560811, M
2.MARIZA BRATIČIĆ, HRVATICA, BARBAN 10, ROĐ. 17.07.1974. OIB 35439848013, Ž
3.MARIJA BAŠA, HRVATICA, BARBAN 33, ROĐ. 25.03.1960. OIB 03291014642, Ž
4.AMALIJA ŽUFIĆ, HRVATICA, BARBAN 37, ROĐ.12.12.1960. OIB 23160595090 Ž
5.MARIO MAJERONI, HRVAT, GRABRI 22A, ROĐ. 09.12.1956. OIB 20008551579, M

PREDSJEDNICA
Izbornog povjerenstva
Suzana Racan Stern

———————————

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA BARBAN
Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove
Vijeća mjesnog odbora
KLASA: 026-01/23-01/4
URBROJ:2163-12-03/01-23-14
Barban, 13. listopada 2023.

Na temelju članka 8. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban ( Službene novine Općine Barban broj: 5/23 ) Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnog odbora na području Općine Barban, odlučujući o prijedlogu predlagatelja EME TROŠT, DAVORKE VALE I ANDREE VALE utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA
PUNTERA

Kandidacijska lista grupe birača
Nositelj liste: DINO VALE

1. DINO VALE, HRVAT, PUNTERA 23, ROĐ. 12.02. 1962. OIB
56649939613, M
2. FRANKO TROŠT, HRVAT, PUNTERA 48, ROĐ. 19.10.1982., OIB
06459215220, M
3. MILAN MIRKOVIĆ, HRVAT, PUNTERA 11B, ROĐ. 02.11.1984. OIB
93205649184, M
4. ALVIJAN VALE, HRVAT, PUNTERA 23, ROĐ. 14.07. 1988., OIB
37987377402, M
5. ELVIS CICERAN, HRVAT, PUNTERA 3, ROĐ. 29.11. 1976. OIB
38377995345, M

PREDSJEDNICA
Izbornog povjerenstva
Suzana Racan Stern

———————————

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA BARBAN
Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove
Vijeća mjesnog odbora
KLASA: 026-01/23-01/4
URBROJ:2163-12-03/01-23-15
Barban, 13. listopada 2023.

Na temelju članka 8. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban ( Službene novine Općine Barban broj: 5/23 ) Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnog odbora na području Općine Barban, odlučujući o prijedlogu predlagatelja ŽELJKA RADOLA, IVANA BILJUHA I MASSIMA BILETIĆA utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA
HRBOKI

Kandidacijska lista grupe birača
Nositelj liste: ŽELJKO RADOLA

1.ŽELJKO RADOLA, HRVAT, HRBOKI 20, ROĐ. 01.06. 1981., OIB 63121133183, M
2.IVAN BILJUH, HRVAT, HRBOKI 66, ROĐ. 02.01. 1980. OIB 34967670576, M
3.MASSIMO BILETIĆ, HRVAT, HRBOKI 35, ROĐ. 04.07. 1989. OIB 19277021259, M
4.MILORAD BARIŠA, HRVAT, REBIĆI 3, ROĐ. 21.04. 1967. OIB 39825815272, M
5.ALDO BENČIĆ HRVAT, BELOĆI 1, ROĐ. 15.06.1953. OIB 09785371918, M

PREDSJEDNICA
Izbornog povjerenstva
Suzana Racan Stern

———————————

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA BARBAN
Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove
Vijeća mjesnog odbora
KLASA: 026-01/23-01/4
URBROJ:2163-12-03/01-23-16
Barban, 13. listopada 2023.

Na temelju članka 8. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban ( Službene novine Općine Barban broj: 5/23 ) Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnog odbora na području Općine Barban, odlučujući o prijedlogu predlagatelja SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA
MANJADVORCI

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE
Nositeljica liste: NADA PLIŠKO

1.NADA PLIŠKO, HRVATICA, MANJADVORCI 28, ROĐ. 18.09. 1961., OIB 41455636568, Ž
2.SINIŠA BAŽON, HRVAT, MANJADVORCI 7, ROĐ. 05.09. 1974., OIB 89108529021, M
3.RATKA BRGIĆ, HRVATICA, MANJADVORCI 7, ROĐ. 30.09. 1949., OIB 96270835814, Ž
4.ZDRAVKO PLIŠKO, HRVAT, MANJADVORCI 28, ROĐ. 28.04.1953., OIB 33794581704, M
5.IVAN BRGIĆ, HRVAT, MANJADVORCI 30 A, ROĐ. 31.10.1953., OIB 58968084783, M

PREDSJEDNICA
Izbornog povjerenstva
Suzana Racan Stern

———————————

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA BARBAN
Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove
Vijeća mjesnog odbora
KLASA: 026-01/23-01/4
URBROJ:2163-12-03/01-23-17
Barban, 13. listopada 2023.

Na temelju članka 8. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban ( Službene novine Općine Barban broj: 5/23 ) Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnog odbora na području Općine Barban, odlučujući o prijedlogu predlagatelja DAVORA PLIŠKA, BRUNA RADOLOVIĆA I NEVENKE RADOLOVIĆ, utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA
MANJADVORCI

Kandidacijska lista grupe birača
Nositelj liste: ELVIS SMOLJAN

1.ELVIS SMOLJAN, HRVAT, MANJADVORCI 57, ROĐ. 05.07. 1979. OIB 09312243993, M
2.LOREN URAVIĆ, HRVAT, MANJADVORCI 58, ROĐ. 30.03. 1979. OIB 22501151648, M
3.DAMIR PLIŠKO, HRVAT, MANJADVORCI 36, ROĐ. 11.10.1968., OIB 71959418465, M
4.IVAN RADOLOVIĆ, HRVAT, MANJADVORCI 67, ROĐ. 09.12.1977. OIB 93938461378, M
5.OLIVER BRGIĆ, HRVAT, MANJADVORCI 14, ROĐ. 04. 05. 1975. OIB 09546229498, M

PREDSJEDNICA
Izbornog povjerenstva
Suzana Racan Stern

———————————

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA BARBAN
Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove
Vijeća mjesnog odbora
KLASA: 026-01/23-01/4
URBROJ:2163-12-03/01-23-18
Barban, 13. listopada 2023.

Na temelju članka 8. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban ( Službene novine Općine Barban broj: 5/23 ) Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnog odbora na području Općine Barban, odlučujući o prijedlogu predlagatelja DRAGUTINA BORULA, DRAGE PEREŠA, ORIETE RUDAN utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA
ŠAJINI

Kandidacijska lista grupe birača
Nositelj liste: DRAGUTIN BORULA

1.DRAGUTIN BORULA, HRVAT, ŠAJINI 14, ROĐ. 12.04.1955. OIB 43947381430,M
2.DRAGO PEREŠA, HRVAT, BIČIĆI 23, ROĐ. 03.12.1983. OIB 45675210452, M
3.ORIETA RUDAN, HRVATICA, ŠAJINI 14, ROĐ. 27.11. 1970., OIB 75838666968, Ž
4.DORIS GLAVAŠ, HRVATICA, ŠAJINI 25, ROĐ. 14.10. 1985, OIB 01616502634, Ž
5.DEJAN BUŽLETA, HRVAT, GLAVANI 25B, ROĐ. 08.12. 1983. OIB 15412586421, M

PREDSJEDNICA
Izbornog povjerenstva
Suzana Racan Stern

———————————

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA BARBAN
Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove
Vijeća mjesnog odbora
KLASA: 026-01/23-01/4
URBROJ:2163-12-03/01-23-19
Barban, 13. listopada 2023.

Na temelju članka 8. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban ( Službene novine Općine Barban broj: 5/23 ) Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnog odbora na području Općine Barban, odlučujući o prijedlogu predlagatelja DAMIRA KONTOŠIĆA, SAŠE BUDIĆA I VEDRANA ROJNIĆA utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA
PETEHI

Kandidacijska lista grupe birača
Nositelj liste: DAMIR KONTOŠIĆ

1.DAMIR KONTOŠIĆ, HRVAT, ORIHI 26, ROĐ. 12.08.1966., OIB 36953401970, M
2.SAŠA BUDIĆ, HRVAT, PETEHI 6A, ROĐ. 26.10. 1979. OIB 52598618628, M
3.VEDRAN ROJNIĆ, HRVAT, POLJAKI 23, ROĐ. 10.06.1974. OIB 90774238095, M
4.ANTONIO OSIP, HRVAT, DRAGUZETI 20A, ROĐ. 04.11. 1986. OIB 93249360329, M
5.DALIBOR ROJNIĆ, HRVAT, ROJNIĆI 14A, ROĐ. 21.08.1977. OIB 86528088050, M

PREDSJEDNICA
Izbornog povjerenstva
Suzana Racan Stern

———————————

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA BARBAN
Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove
Vijeća mjesnog odbora
KLASA: 026-01/23-01/4
URBROJ:2163-12-03/01-23-12
Barban, 13. listopada 2023.

Na temelju članka 8. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban ( Službene novine Općine Barban broj: 5/23 ) Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnog odbora na području Općine Barban, odlučujući o prijedlogu predlagatelja SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA
PRNJANI

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE
Nositelj liste: ELIS KONOVIĆ

1.ELIS KONOVIĆ, HRVATICA, JURIĆEV KAL 34, ROĐ. 03.10.1975., OIB 14338274450, Ž
2.STEFANI CAMLIĆ, HRVATICA, PRHATI 4, ROĐ. 12.05.1995. OIB 84115120159, Ž
3.SAMANTA KALČIĆ, HRVATICA, PRHATI 9, ROĐ. 03.10.1993. OIB 90774238095, M
4.IVAN PAVLIĆ, HRVAT, PRHATI 7A, ROĐ. 07.08.1996. OIB 72899015035, M
5.LUKA CAMLIĆ, HRVAT, PRHATI 4, ROĐ. 16.02.1992. OIB 26672930005, M

PREDSJEDNICA
Izbornog povjerenstva
Suzana Racan Stern

 

Preuzimanje dokumenta u PDF:

RJEŠENJE O UTVRĐIVANJE PRAVOVALJANOSTI KANDIDATURA 2023.