POZIV NA TESTIRANJE

Republika Hrvatska
Istarska županija

Općina Barban
Vlastiti pogon      

KLASA: 112-02/20-01/01
URBROJ: 2168/06-20-04-6

Barban, 6.srpnja 2020.godine

KANDIDATU KOJI
UDOVOLJAVA FORMALNIM
UVJETIMA IZ NATJEČAJA

PREDMET: POZIV NA TESTIRANJE

Poštovani,

dana 03.srpnja 2020.godine u prostorijama Općine Barban, Barban 69, održan je sastanak Povjerenstva za provedbu javnog natječaja koje je utvrdilo da je prijava  kandidata
pravodobna i potpuna te da zadovoljava formalne uvjete iz natječaja:

R. BR.

R. BR. PRIJAVE

IME I PREZIME

ADRESA

KONTAKT

1.

1.

DINO PAURO

Pinezići 2

0989361793

Sukladno odredbi čl. 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18.) navedenog kandidata pozivamo na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, u 14. srpnja 2020. godine s početkom u 8.00 sati.

Pisano testiranje obavit će se u vijećnici Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban.
Nakon pisanog testiranja provest će se intervju s kandidatom ako za to stekne uvjete.

            Pravni izvori za pripremu kandidata:
– pisani test općeg znanja

            Opis poslova i podaci o plaći:
            Sukaldno  članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br 28/10), plaću službenika odnosno namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Koeficijent za obračun plaće za radno mjesto na koje je imenovani raspoređen određen je Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Barban („Službene novine“ Općine Barban 30/19) koji iznosi 1, dok je osnovica za obračun plaće Odlukom o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Barban („Službene novine“ Općine Barban 31/19).

 

S poštovanjem,
Privremena upraviteljica
Vlastitog pogona:
           Doris Pužar