Poziv na testiranje

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti

Klasa: 112-03/20-01/03
Ur.br.: 2168/06-06-20-6
Barban, 29. travnja 2020. godine

 

KANDIDATIMA KOJI

UDOVOLJAVAJU FORMALNIM

UVJETIMA OGLASA

 

Predmet: Poziv na testiranje

 

Poštovani,

 

dana 29. travnja 2020. godine u prostorijama Općine Barban održan je sastanak Povjerenstva za provedbu oglasa o prijmu u službu na određeno vrijeme za radno mjesto: Viši stručni suradnik za proračun i financije, Klasa: 112-03/20-01/03, Ur.broj: 2168/06-06-20-1 od 15. travnja 2020. godine. Utvrđeno je da su pristigle ukupno dvije prijave na oglas, te su obje zadovoljile formalne uvjete.

 

Sukladno odredbi čl. 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) oba kandidata pozivamo na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, u petak 8. svibnja 2020. godine s početkom u 10:00 sati.

 

Pisano testiranje obavit će se u Centru za posjetitelje Barban, na adresi Barban 1, 52207 Barban. Nakon pisanog testiranja provest će se intervju s kandidatima ako za to steknu uvjete.

 

S poštovanjem,

Povjerenstvo za provedbu oglasa