Poziv na testiranje

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Upravni odjel za financije, gospodarstvo i
društvene djelatnosti

Klasa: 112-03/19-01/3
Ur.br.: 2168/06-06-19-9
Barban, 02. srpnja 2019. godine

 

 

KANDIDATIMA KOJI

UDOVOLJAVAJU FORMALNIM

UVJETIMA OGLASA

 

Predmet: Poziv na testiranje

 

Poštovani,

dana 02. srpnja 2019. godine u prostorijama Općine Barban održan je sastanak Povjerenstva za provedbu oglasa o prijmu u službu na određeno vrijeme za radno mjesto: Viši stručni suradnik za proračun i financije, Klasa: 112-03/19-01/03, Ur.broj: 2168/06-06-19-1 od 18.6.2019., te je utvrđeno da je pristiglo ukupno pet prijava na oglas od kojih su sve zadovoljile formalne uvjete.

 

Sukladno odredbi čl. 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18.) sve kandidate pozivamo na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, u ponedjeljak 08. srpnja 2019. godine s početkom u 09:00 sati.

 

Pisano testiranje obavit će se u Centru za posjetitelje „Barban”, Barban 1, 52207 Barban. Nakon pisanog testiranja provest će se intervju s kandidatima ako za to steknu uvjete.

 

S poštovanjem,

Povjerenstvo za provedbu oglasa