Poziv na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Na temelju članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) i članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban “ broj 22/13, 12/18. i 60/21), Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici održanoj dana ____________2022. godine, donosi

 

ODLUKU

o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini  Barban

 

 

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1)Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: javna usluga) podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada putem spremnika od pojedinog korisnika i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu tog otpada.

(2)Javna usluga je usluga od općeg interesa

(3)Javna usluga uključuje sljedeće usluge:

– uslugu prikupljanja na lokaciji obračunskog mjesta/mjesta primopredaje korisnika usluge:

  1. miješanog komunalnog otpada
  2. biootpada
  3. reciklabilnog komunalnog otpada i
  4. glomaznog otpada jednom godišnje te

– uslugu preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu

– uslugu prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi.

 

Cijelokupan dokument i obrazac:

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Barban

OBRAZAC za savjetovanje