Poziv na dostavu ponuda – Uređenje i opremanje dječjeg igrališta

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA:

 

Uređenje i opremanje dječjeg igrališta 

 

Temeljem Odluke o početku postupka jednostavne nabave (Klasa: 363-01/20-01/09, Ur.broj: 2168/06-01-20-1 od 11. svibnja 2020. godine) naručitelj Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban, OIB: 98875297738, pokrenula je postupak jednostavne nabave za uređenje i opremanje dječjeg igrališta na postojećem dječjem igralištu, za koji sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) nije obvezna provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 kn odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a. Na ovu nabavu primjenjuje se članak 8. Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Službene novine Općine Barban“ broj 41/20).

 

Ovim putem Vas pozivamo na dostavu ponude sukladno sljedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude.

 

Prilozi:

Poziv na dostavu ponuda – Uređenje i opremanje dječjeg igrališta
Obrazac 1 – Ponudbeni list
Obrazac 2 – Izjava o nekažnjavanju
Obrazac 3 – Troškovnik
Glavni projekt – 7098_20_GL_Uredenje i opremanje djecjeg igralista