Poziv na dostavu ponuda GIS

Republika Hrvatska
Istarska županija

Općina Barban

Jedinstveni upravni odjel    

 

Klasa: 350-01/17-01/29
Ur.br.: 2168/06-17-02-2
Barban, 04.08.2017.

– zainteresiranim gospodarskim subjektima –

Predmet: Poziv na dostavu ponuda

Javni naručitelj je pokrenuo postupak jednostavne nabave pod nazivom „Geoinformacijski sustav (GIS) Općine Barban za upravljanje poljoprivrednim i građevinskim zemljištem u privatnom i javnom/državnom vlasništvu.“ te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.
Sukladno članku 12. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.
Postupak jednostavne nabave se provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga, KLASA: 023-01/17-01/65, URBROJ: 2168/06-17-02-1 od 29. lipnja 2017. godine.

 

 1. Naručitelj
  Naručitelj: OPĆINA BARBAN, Barban 69

OIB:98875297738
Broj telefona: 052/567 635

Broj telefaksa: 052/567 606
Adresa elektroničke pošte: info@barban.hr

Internetska adresa: www.barban.hr
Odgovorna osoba: Dalibor Paus

Služba za kontakt: Općina Barban, Jedinstveni upravni odjel

 1. Evidencijski broj nabave
  23/2017
 2. Vrsta postupka nabave
  Nabava radova vrijednosti koja je izuzeta od primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», 120/16)
 3. Procijenjena vrijednost nabave
  Procijenjena vrijednost nabave: 70.000,00kn bez PDV-a
 4. Kriterij za odabir ponude
  Najniža cijena

 

 1. Opis predmeta nabave i troškovnik

Potrebno je izraditi Geoinformacijski sustav (GIS) Općine Barban za upravljanje poljoprivrednim i građevinskim zemljištem u privatnom i javnom/državnom vlasništvu. GIS mora biti usklađen sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13 i 48/15), Zakonom o lokalnim porezima (NN 115/2016) i Pravilnikom o utvrđivanju korektivnih koeficijenata i evidenciji o nekretninama (NN 1/2017). Uspostava takvog sustava podrazumijeva da se inventarizacijom i sistematizacijom podataka o zemljištu izradi GIS baza podataka cjelokupnog zemljišta i Evidencija o nekretninama i obveznicima poreza na nekretnine na području općine. GIS Općine Barban treba biti funkcionalan za potrebe obračuna komunalne naknade i obračuna jednostavnog poreza na nekretnine kao i za potrebe upravljanja zemljištem (za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem, provedbu smjernica i preporuke za daljnji razvoj poljoprivrede ili pojedinih grana poljoprivredne proizvodnje i za razvoj građevinskih područja).

U postupku uspostave i implementacije sustava potrebno je:

1.Sistematizirati sve podatake o zemljištu/nekretninama na području općine koje uključuju:

 1. a) Analiza postojećeg stanja podataka u Općini Barban – analiza podataka poljoprivrednog i građevinskog zemljišta, katastra i zemljišne knjige.
 2. b) Sistematizacija podataka Agencije za poljoprivredno zemljište, Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Hrvatskih šuma, zaštićenih područja, prostornih planova
 3. c) Analiza podataka preuzetih od Državne geodetske uprave, Porezne uprave, Ministarstva graditeljstva za potrebe usklađivanja Evidencije obveznika komunalne naknade sukladno Zakonu o lokalnim porezima.
 4. d) Transformacija modela prostornih podataka i konverzija formata prostornih podataka

 

 1. Izraditi informacijski sustav za obračun komunalne naknade/poreza na nekretnine i upravljanje poljoprivrednim zemljištem, koja uključuje:
 2. a) Izradu baze podataka građevinskog zemljišta, obveznika komunalne naknade i poreza na nekretnine i baze podataka poljoprivrednog zemljišta
 3. b) Povezivanje prostornih i alfanumeričkih podataka u sustavu, modeliranje geobaze podataka, obrada podataka – topološka obrada i procesiranje geometrije podataka
 4. c) GIS analize i unos novih podataka, Obrada podataka – spajanje baza (postojeće i nove)
 5. d) Implementacija aplikacije i edukacija korisnika

 

Evidencija o nekretninama i obveznicima poreza mora sadržavati:

 1. Unos i pretraživanje strukturiranih podataka o poreznim obveznicima i drugim osobama bitnim za oporezivanje i grafički prikaz nekretnina po pojedinom poreznom obvezniku
 2. Unos i pretraživanje strukturiranih podataka o nekretnini i drugim bitnim elementima za oporezivanje i grafički prikaz nekretnina koje se nalaze u sustavu obračuna poreza na nekretnine
 3. Štampanje rješenja o porezu na nekretnine
 4. Export strukturiranih podataka o poreznim obveznicima i njihovim nekretninama (podaci se mogu učitati u financijske aplikacije postojećih isporučitelja, te štampati rješenja, uplatnice i pratiti naplata)
 5. SIMULACIJA prihoda PNE prema vrijednosti boda po namjeni, dobi i stanju nekretnine i TRAGAČA neevidentiranih nekretnina
 6. strukturirani šifrarnik kreiran na temelju Zakona, Pravilnika, Odluka jedinica lokalne samouprave, podataka iz Registra prostornih jedinica / adresnog registra (RPJ) i digitalnog katastarskog plana,
 7. grafički prikaz podataka digitalnog katastarskog plana, Registra prostornih jedinica/Adresnog registra
 8. grafički prikaz podataka iz DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE korištenjem javno dostupnih servisa: Digitalni ortofoto (DOF), Hrvatska osnovna karta (HOK) i Topografska karta (TK)
 9. Program za pretraživanje i grafički prikaz knjižnih podataka o katastarskim česticama, osobama upisanim u posjedovne listove, osobama upisanim u zemljišnoknjižne uloške
 10. Pretraživanje podataka iz OIB sustava (podaci dobiveni iz Porezne uprave), podaci neophodni za kreiranje evidencije obveznika poreza na nekretnine
 11. Pretraživanje podataka o porezu na promet nekretnina, legalizaciji objekata, važećim prostornim planovima
 12. Vezu sa javno dostupnim podacima: Zaštićena područja RH, Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari, Registar geografskih imena, Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover (CLC), Očevidnik prijavljenih velikih nesreća, Karta staništa RH, Geografski sustav popisa odašiljača, Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj, Ekološka mreža Natura 2000 Republike Hrvatske, Karte opasnosti od poplava, Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava.

 

 1. Uvjeti nabave i zahtjevi koje naručitelj mora treba ispuniti
  Način izvršenja: Ugovor
  Rok izvršenja: 60 dana od stupanja Ugovora na snagu.
  Zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti:
  – obvezne osnove za isključenje (izjava o nekažnjavanju, potvrda porezne uprave o nepostojanju duga)
  – sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar)
  – jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (izjava ponuditelja)

 

 1. Načini i rok dostave ponude
  Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom: „Izrada Geoinformacijskog sustava (GIS) Općine Barban“ na adresu dostave navedenu u točci 1. Poziva.

Rok za dostavu ponude je 14.08.2017. do 12:00 sati.

 

Pročelnica :

Danijela Kontošić, dipl.oec.