OPĆINSKI DOKUMENTI

STATUT OPĆINE BARBAN

Temeljem članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi …
Ovim se Statutom uređuje status i ustrojstvo Općine Barban…

POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ovim se Poslovnikom, u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Općine Barban (u daljnjem tekstu: Statut), detaljnije uređuje unutarnje ustrojstvo i način rada Općinskog vijeća, …

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BARBAN

Službene novine Općine Barban …

PROSTORNI PLAN

Konačni tekst sa odredbama, Opće odredbe, Prostorni plan uređenja…

PRORAČUN

Proračun Općine Barban…

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Zaštita osobnih podataka…