OGLAS za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Općine Barban

Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Pula, dana 15. lipnja 2022. godine objavljen je oglas zaimenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Općine Barban.

Od dana objave počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na oglas. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava 23. lipanj 2022. godine.

KLASA: 112-03/22-01/04
URBROJ: 2163-12-01-22-1
Barban, 15. lipnja 2022. godine

 

Na temelju članaka 19. stavak 2., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 – Uredba Vlade Republike Hrvatske i 112/19), načelnik Općine Barban,raspisuje

 

OGLAS

za imenovanje

pročelnika/ce Upravnog odjela za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Općine Barban

 

– 1 izvršitelj/ica, na određenovrijeme, radi zamjene duže odsutne službenice, uz obvezni probni rad od dva mjeseca

 

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili tehničke struke
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • položen vozački ispit za B kategoriju.

 

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona te adresu e-pošte) i naziv radnog mjesta za koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Izrazi koji se koriste u ovom oglasu, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kom rodu su navedeni.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. stavak 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08, 69/17).

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su uz prijavu na oglas priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o priznanju statusa iz kojeg je vidljivo navedeno pravo prednosti i dokaz da su nezaposlene.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf .

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat kojise poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Za kandidate prijavljene na oglasčije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Smatra se da kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, da je povukao prijavu na oglas.

U službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i .16. ZSN-a.

Na web-stranici Općine Barban: www.barban.hr i oglasnoj ploči Općine Barban objavit će se najkasnije 5 (pet) dana prije održavanja provjere:

 • opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava
 • način, mjesto i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
 • pravni i drugi izvori na pripremanje kandidata za provjeru.

 

 

 

Kandidati su obvezni su uz prijavu na oglas priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. zamolba i životopis
 2. preslik diplome
 3. preslik svjedodžbe ili uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili važeće osobne iskaznice)
 5. dokaz(diploma, certifikat ili sl.) ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu

6.preslik uvjerenja (elektronički zapis ili potvrda) HZMO o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan  mirovinski staž i stručna sprema

 1. dokaz (uvjerenje)o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)
 2. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona
 3. preslika važeće vozačke dozvole B kategorije.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Uvjerenje odnosno dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja Rješenja o imenovanju.

Sukladno članku 14. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi kandidati koji imaju radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, ali nemaju položen državni ispit mogu se primiti u službu i biti raspoređeni na radno mjesto, pod uvjetom da ispit polože u roku od jedne godine od prijma u službu.

Kandidat je dužan pristupiti zdravstvenom pregledu po pozivu jer se inače smatra da je povukao prijavu na oglas.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to neposredno u Upravnom odjelu za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, u Barbanu, Barban 69,ili preporučeno na adresu:

OPĆINA BARBAN

 Barban 69, 52207 Barban,

(s naznakom: «Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – pročelnik/ca

Upravnog odjela zaopće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu  Općine Barban)

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatima prijavljenim na oglas.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Barban zadržava pravo poništenja ovog oglasa.

 

NAČELNIK:
Dalibor Paus