ODLUKU o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz područja Općine Barban u 2019. godini

Temeljem članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine“, broj 26/15) te članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ br. 31/16 i 17/18) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine“ br. 22/13, 12/18), Zamjenik načelnika Općine Barban, 10. travnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz područja Općine Barban
 u 2019. godini u prioritetnim područjima
KULTURA, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se prijavile na Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, objavljen 18. siječnja 2019. godine, te prošle postupak formalne provjere i ocjenjivanja.

Članak 2.

U 2019. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području KULTURA u ukupnom iznosu od 148.000,00 kn.

PRIORITETNO PODRUČJE: KULTURA
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Prosječni broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Kulturno- umjetničko društvo „Barban“ Organiziranje i sudjelovanje na folklornim manifestacijama te obnova narodnih nošnji

67

75.000,00
2. Društvo „Trka na prstenac“ 43. Trka na prstenac

66,5

45.000,00
3. Katedra čakavskog sabora Barban i Barbanština od prapovjesti do danas
Zbornik: Barbanski zapisi

56,5

20.000,00
4. Baldakin Sanacija crkve Svetog Ivana Krstitelja u Sutivancu

52

8.000,00

UKUPNO:

148.000,00

Članak 3.

U 2019. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB u ukupnom iznosu od 19.000,00 kn.

PRIORITETNO PODRUČJE: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Prosječni broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Pula

Društveno aktivni

62

14.500,00

2. Udruga Logos Media Djeca- prijatelji bijelog štapa i Blind dinner – Barban

53

1.500,00

3. Društvo distrofičara Istre Integracija osoba oboljelih od mišićne distrofiije -nuromuskularnih bolesti sa područja Općine Barban u 2019. godini

46

1.000,00

4. Udruga  roditelja osoba s kombiniranim smetanjama u psihofizičkom razvoju IŽ- Pula Socijalizacija i integracija osoba s intelektualnim teškoćama

45,5

1.000,00

5. Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske županije Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnijeg života osoba s invaliditetom

44

1.000,00

UKUPNO:

19.000,00

Članak 4.

U 2019. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA u ukupnom iznosu od 33.000,00 kn

PRIORITETNO PODRUČJE: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Prosječni broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Ukupan broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Društvo umirovljenika Barbanštine Razvoj civilnog društva

63,5

16.000,00

2. Društvo Sv. Pava Uređenje i zaštita okoliša i lokvi na području Sv. Pava te očuvanje tradicijskih vrijednosti

53,5

7.500,00

3. Sindikat umirovljenika Hrvatske, Podružnica Pula- ogranak Barban Program rada i aktivnosti za 2019.g.

53

7.500,00

4. Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Pule Obilježavanje obljetnica iz NOB- e i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija

44

2.000,00

UKUPNO:

33.000,00

Članak 5.

Nadležnost nad provedbom aktivnosti kao provedbeno tijelo ima Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine Barban.
KLASA: 402-04/18-01/01
UR.BROJ: 2168/06-01-19-41
Barban, 10. travnja 2019. godine

 

ZAMJENIK NAČELNIKA
OPĆINE BARBAN
Dalibor Biletić, v.r.