ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz proračuna Općine Barban u 2018. godini

Temeljem članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine“, broj 26/15) te članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban (KLASA: 400-06/16-01/1, UR.BROJ: 2168/06-16-02-1) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine“ br. 22/13), Načelnik Općine Barban, 20. ožujka 2018. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz proračuna Općine Barban
 u 2018. godini u prioritetnim područjima
KULTURA, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se prijavile na Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, objavljen 17. siječnja 2018. godine, te prošle postupak formalne provjere i ocjenjivanja.
Članak 2.
U 2018. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području KULTURA u ukupnom iznosu od 120.000,00 kn.

PRIORITETNO PODRUČJE: KULTURA
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Prosječni broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Kulturno- umjetničko društvo „Barban“ Organiziranje i sudjelovanje na folklornim manifestacijama te obnova narodnih nošnji

66

75.000,00
2. Društvo „Trka na prstenac“ 43. Trka na prstenac

61

45.000,00

UKUPNO:

120.000,00

 

 

Članak 3.
U 2018. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB u ukupnom iznosu od 19.000,00 kn.

PRIORITETNO PODRUČJE: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Prosječni broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Pula Društveno aktivni

57

14.000,00

2. Udruga Logos Media Djeca- prijatelji bijelog štapa – Barban

50

2.000,00

3. Društvo distrofičara Istre Integracija osoba oboljelih od mišićne distrofiije -neuromuskularnih bolesti sa područja Općine Barban u 2018. godini

47

1.000,00

4. Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske županije Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnijeg života osoba s invaliditetom

43

1.000,00

5. Udruga  roditelja osoba s kombiniranim smetanjama u psihofizičkom razvoju IŽ- Pula Socijalizacija i integracija osoba s intelektualnim teškoćama

40

1.000,00

UKUPNO:

19.000,00

Članak 4.
U 2018. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA u ukupnom iznosu od 41.000,00 kn

PRIORITETNO PODRUČJE: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Prosječni broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Društvo umirovljenika Barbanštine Razvoj civilnog društva

59

15.000,00

2. Društvo Sv. Pava Uređenje i zaštita okoliša i lokvi na području Sv. Pava te očuvanje tradicijskih vrijednosti

51

9.000,00

3. Udruga„BALDAKIN“, udruga za revitalizaciju i razvoj naselja Sutivanac Sanacija crkve Sv. Ivana Krstitelja u Sutivancu

55

8.000,00

4. Sindikat umirovljenika Hrvatske, Podružnica Pula- ogranak Barban Program rada i aktivnosti za 2018.g.

50

7.000,00

5. Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Pule Obilježavanje obljetnica iz NOB- e i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija

42

2.000,00

UKUPNO:

41.000,00

Članak 5.
Nadležnost nad provedbom aktivnosti kao provedbeno tijelo ima Jedinstveni upravni odjel.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine Barban.

KLASA: 400-06/17-01/30
UR.BROJ: 2168/06-18-01-33
Barban, 20. ožujka 2018. godine

 

NAČELNIK OPĆINE BARBAN
Dalibor Paus