ODLUKA

Na temelju članka 64. stavka 1 Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 78/15) i članka 21., stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN br. 64/08) i članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br.22/13.), načelnik Općine Barban, dana 26. kolovoza 2016. donosi

 

ODLUKU

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Program ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020.

 

I.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okolišza Program ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020.

 

II.

Osnovni razlozi za izradu i donošenje Programa ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020. su sljedeći:

 • Program ukupnog razvoja je temeljni razvojni dokument čijom provedbom Općina Barban preuzima odgovornost za svoj doprinos ukupnom gospodarskom i društvenom razvoju,
 • Programom ukupnog razvoja određuje se smjer razvoja Općine i način ostvarenja zadanih ciljeva kako bi se zadovoljile potrebe svih subjekata i skupina u lokalnoj zajednici,
 • Program ukupnog razvoja je ključan strateški dokument za sufinanciranje pojedinih projekata Općine Barban bespovratnim sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova

 

III.

Nositelj izrade Programa ukupnog razvoja Općine Barban 2016.2020. je Općina Barban.

Izrađivač Programa ukupnog razvija Općine Barban 2016.- 2020. je Centar za ulaganja „EUROKONZALTING“ d.o.o.

Ciljevidonošenja Programa ukupnog razvoja Općine Barban 2016.-2020. su sljedeći:

 • stvaranje planske osnove za razvoj površina gospodarske namjene
 • razvoj konkurentnog gospodarstva Općine Barban
 • stvaranje uvjeta za kvalitetniji razvoj društvene, sportske i komunalne infrastrukture
 • efikasniji razvoj resursa

 

IV.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš provode se u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (NN. Br. 80/13, 78/15), Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN. br. 64/08) i odredbama propisa iz područja iz kojih se Plan provodi i to redoslijedom provedbe kao je utvrđeno u Prilogu I ove Odluke.

 

V.

Mišljenje je li potrebno za Program ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020. provesti

Postupak glavne ocjene prihvatljivosti plana na ekološku mrežu u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže (odnosno postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu) obavit će se u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i provest će se u okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene.

 

VI.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela i osobe koje su navedene u prilogu II ove Odluke.

 

VII.

Općina Barban dužna je informirati javnost i zainteresiranu javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08).

 

VIII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasilu Općine Barban“.

 

Klasa: 023-01/16-01/46
Ur.broj: 2168/06-16-02-3

 

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.


Prilog I:

 

Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš:

 

 1. Općina Barban, sukladno odredbi iz članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 64/08), započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Programa ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020. u roku od osam dana od donošenja ove Odluke.
 2. Općina Barban jedužna pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima.
 3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja, tijela i/ili osobe daju mišljenje u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva za dostavu mišljenja.
 4. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Program ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020. može imati značajan utjecaj na okoliš, donosi se Odluka o obvezi provedbe strateške procjene koja sadrži osobite razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene.
 5. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Program ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020. nema značajan utjecaj na okoliš, donosi se Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu.
 6. Odluka mora sadržavati osnovne podatke o Planu i obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu.
 7. O Odluci iz točke 4. i 5. Općina Barban informira javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

 

Prilog II

Popis tijela koja su prema posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš:

 

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
 2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu okoliša, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
 3. Istarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu, Šetalište Pazinske gimnazije 1, 52 000 Pazin
 4. Istarske županije, Upravni odjel za gospodarstvo, Riva 8, 52 100 Pula
 5. Istarske županije, Upravni odjel za turizam, Partizanska 5a, 52 440 Poreč
 6. Istarska županija, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, Riva 8, 52 100 Pula
 7. Istarska županija, Odsjek za zaštitu prirode i okoliš, Flanatička 29, 52 100 Pula
 8. Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Nazorova 23, 52 100 Pula
 9. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli, Ul. Grada Graza 2, 52 100 Pula
 10. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slovove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51 000 Rijeka
 11. Vodovod d.o.o. Pula, Radićeva 9, 52 100 Pula
 12. Pula Herculanea d.o.o., Trg I. istarske brigade 14, 52 100 Pula
 13. Hrvatske šume, UŠP Buzet, Šumarija Pula, Šijanska cesta 12, 52 100 Pula
 14. Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta Vončinina 3, 10000 Zagreb
 15. Županijska uprava za ceste Istarske županije, M.B.Rašana 2/4, 52000 Pazin

 

Napomena: Popis tijela od kojih se traži mišljenje JLS definira se ovisno o strategiji, planu i programu.