Obavijesti i upute uz oglas za radno mjesto Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) te temeljem Oglasa za prijam u službu u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban na radno mjesto : Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, u trajanju od šest mjeseci, radi poslova čiji se opseg privremeno povećao, s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno), uz obvezni probni rok od dva mjeseca (KLASA:112-03/22-01/1, URBROJ:2163-12-06-22-1) od dana 20.01.2022. godine objavljen na oglasnoj ploči i web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na web-stranici Općine Barban dana 20.01.2022. godine, Povjerenstvo za provedbu postupka Oglasa objavljuje kandidatima prijavljenim na oglas

 

 

OBAVIJEST I UPUTE UZ OGLAS ZA prijam u službu na određeno vrijeme U Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barbanna radno mjesto: Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

 

 

Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti i uputama uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe bez obzira na rod u kojem su navedeni.

 

I. Opis poslova

 

Opis poslova za radno mjesto Viši stručni suradnik za društvene djelatnostiutvrđen je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnih tijela Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 1/22) i to kako slijedi:

 • Obavlja upravne i stručne poslove u vezi zadovoljavanja javnih potreba u području predškolskog odgoja, obrazovanja, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, vodi evidenciju i izrađuje statističke i druge propisane izvještaje iz obuhvata poslova svojeg službeničkog mjesta,
 • Vodi upravne postupke do donošenja rješenja o upravnim stvarima iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite, prati stanje u području socijalne skrbi, zdravstva i djelovanja udruga, te predlaže odgovarajuće mjere,
 • Izrađuje prijedloge akata iz svojeg djelokruga, surađuje u planiranju osiguravanja financijskih sredstava i pripremi  programa javnih potreba u djelatnostima iz svojeg djelokruga,
 • Obavlja poslove mjesečnog podmirivanja troškova stanovanja te osigurava provođenje ostvarivanja drugih prava korisnicima socijalne skrbi,
 • Priprema prijedloge akata iz područja civilne zaštite i zaštite od požara.

 

II. Podaci o plaći

 

Sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 2/2022), plaća za obavljanje poslova utvrđena je na osnovu zakona i predstavlja umnožak koeficijenta za obračun plaće i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Plaću radnog mjesta Viši stručni suradnik za društvene djelatnostičini umnožak koeficijenta radnog mjesta 2,6 i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.Osnovica za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Barban iznosi 3.500,00 kuna bruto.

 

 

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua s Povjerenstvom za provedbu Oglasa. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa. Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na oglas.

  

IV. Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19),
 3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09 i 110/21),
 4. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 94/13, 98/19),
 5. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20),
 6. Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22),
 7. Zakon o udrugama(„Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19)
 8. Zakon o sportu(„Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20)
 9. Uredba o uredskom poslovanju(„Narodne novine“ broj 75/21)
 10. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15, 37/21).

 

V. Pravila testiranja

 

 1. Utvrđivanje identiteta kandidata koji su pristupili testiranju utvrdit će se temeljem uvida u osobnu iskaznicu (ili drugi dokument kojim se može dokazati identitet kandidata) koju kandidat predočava na upit Povjerenstva,
 2. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas,
 3. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti kandidatu nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela; napuštanje prostorije u kojoj se odvija provjera; razgovor, ometanje ostalih kandidata te bilo koje druge nedopuštene radnje i postupci koji bi imali utjecaja na rezultat testiranja,
 4. Provjera znanja obavlja se testiranjem iz područja djelokruga rada lokalne samouprave i zakona kojima se djelatnosti uređuju,
 5. Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određen broj bodova od 1 do 10; s onim kandidatima koji uspješno polože pismeno testiranje provest će se intervju (razgovor),
 6. Kandidat je položio pismenu provjeru znanja ako je postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova,
 7. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismenog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata,
 8. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u službi lokalne samouprave. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10,
 9. Rezultati testiranja i intervjua se zbrajaju te tako čine ukupan rezultat svakog pojedinog kandidata, ukupan broj bodova koji kandidati mogu ostvariti na pisanom testiranju i intervjuu je 20 bodova.
 10. Po okončanom testiranju Povjerenstvo sastavlja rang listu kandidata (prema ukupno ostvarenom broju bodova).

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bit će objavljen najkasnije 5 dana prije testiranja na web-stranici: www.barban.hr.

 

Izabrani kandidat, po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja Rješenja o prijmu u službu.

Pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban donosi Rješenje o prijmu u službu koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili na oglas.

 

VI. Ostale informacije vezane uz oglas:

U prijavi na oglas podnositelji navode broj fiksnog i/ili mobilnog telefona na koje se u slučaju potrebe može nazvati tijekom postupka.

Kandidat može tijekom postupka pisanim putem povući prijavu.

 

 

Općina Barban

Povjerenstvo za provedbu Oglasa