OBAVIJESTI I UPUTE UZ JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Načelnik Općine Barban raspisao je Javni natječaj objavljen dana 18.01.2023. godine u „Narodnim novinama“ Republike Hrvatske, oglasnoj ploči i web-stranici Općine Barban za imenovanje u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban na radno mjesto

 

 • pročelnik/ca Jedinstvenog upravnog odjela – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

pa se sukladno navedenom daju sljedeće:

 

OBAVIJESTI I UPUTE

  

Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti i uputama uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe bez obzira na rod u kojem su navedeni.

 

I. Opis poslova

Opis poslova za radno mjesto Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela utvrđen je Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 1/23) i to kako slijedi:

 • Upravlja, organizira i koordinira rad Upravnog tijela;
 • Brine o zakonitom i učinkovitom radu Upravnog tijela u odnosu na obveze načelnika i Općinskog vijeća, priprema nacrte akata koje donosi Općinsko vijeće i načelnik te u dogovoru s predsjednikom vijeća organizira sjednice Općinskog vijeća;
 • Rješava u upravnom postupku u svim predmetima iz nadležnosti Upravnog tijela, osim u predmetima u kojima su prema ovom Pravilniku ovlaštene za rješavanje druge službene osobe raspoređene na pojedina radna mjesta;
 • Izrađuje plan nabave i njegove izmjene i dopune te vodi Registar o ugovorima o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te kontrolira njegovo kontinuirano ažuriranje;
 • Obavlja poslove iz djelokruga jedinica lokalne samouprave u svezi zaštite na radu, civilne zaštite i zaštite i spašavanja, poslove zaštite okoliša te održivog gospodarenja otpadom, uključujući praćenje stanja, izradu stručnih analiza i izvještaja o stanju u sustavu gospodarenja otpadom;
 • Brine o ostvarivanju prava na pristup informacijama i javno informiranje sukladno važećim propisima;
 • Prati propise i stručnu literaturu iz nadležnosti Upravnog tijela te vodi brigu o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika Upravnog tijela.

 

II. Podaci o plaći

Sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 15/22), plaća za obavljanje poslova utvrđena je na osnovu zakona i predstavlja umnožak koeficijenta za obračun plaće i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Plaću radnog mjesta Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela čini umnožak koeficijenta radnog mjesta 2,0 i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu iznosi 800,00 eura bruto.

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua s Povjerenstvom za provedbu Javnog natječaja. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

  

IV. Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19),
 3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09, 110/21),
 4. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22),
 5. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21).

  

V. Pravila testiranja

 1. Utvrđivanje identiteta kandidata koji su pristupili testiranju utvrdit će se temeljem uvida u osobnu iskaznicu (ili drugi dokument kojim se može dokazati identitet kandidata) koju kandidat predočava na upit Povjerenstva,
 2. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj,
 3. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti kandidatu nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela; napuštanje prostorije u kojoj se odvija provjera; razgovor, ometanje ostalih kandidata te bilo koje druge nedopuštene radnje i postupci koji bi imali utjecaja na rezultat testiranja,
 4. Provjera znanja obavlja se testiranjem iz područja djelokruga rada lokalne samouprave i zakona kojima se djelatnosti uređuju,
 5. Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određen broj bodova od 1 do 10; s onim kandidatima koji uspješno polože pismeno testiranje provest će se intervju (razgovor),
 6. Kandidat je položio pismenu provjeru znanja ako je postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova,
 7. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismenog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata,
 8. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u službi lokalne samouprave. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10,
 9. Rezultati testiranja i intervjua se zbrajaju te tako čine ukupan rezultat svakog pojedinog kandidata, ukupan broj bodova koji kandidati mogu ostvariti na pisanom testiranju i intervjuu je 20 bodova.
 10. Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje rang list kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te dostavlja Načelniku rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Izabrani kandidat, po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja Rješenja o imenovanju pročelnika/ce.

Načelnik Općine Barban donosi Rješenje o imenovanju pročelnika/ce koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili na javni natječaj.

Protiv Rješenja o imenovanju pročelnika/ce žalba nije dopuštena. Nezadovoljni kandidat može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave Rješenja o imenovanju.

 

KLASA: 112-02/23-01/01
URBROJ: 2163-12-03/02-23-6
Barban, 2. veljače 2023. godine

 

 

 

Općina Barban

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja