Obavijest o registraciji traktora

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban

Barban, 13.07.2018.

O B A V I J E S T

Stanica za tehničke preglede “Kaznionica u Valturi”
vršit će tehničke preglede traktora

iz područja Općine Barban u
četvrtak, 19.07.2018. godine

u vremenskom periodu od 11.00 –13.00 sati

na parkiralištu ispred ambulante u Barbanu.