OBAVIJEST I UPUTE UZ OGLAS ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/CE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE POSLOVE, PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU OPĆINE BARBAN NA ODREĐENO VRIJEME

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) te temeljem Oglasa za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Općine Barban, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, radi zamjene duže odsutne službenice, uz obvezni probni rad od dva mjeseca (KLASA: 112-03/22-01/04, URBROJ: 2163-12-01-22-1) od dana 15.06.2022. godine objavljen na oglasnoj ploči i web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na web-stranici Općine Barban dana 15.06.2022. godine, Povjerenstvo za provedbu postupka Oglasa objavljuje kandidatima prijavljenim na oglas

 

OBAVIJEST I UPUTE UZ OGLAS za imenovanje pročelnika/ce UpravnoG odjela za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Općine Barban NA ODREĐENO VRIJEME

 

 

Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti i uputama uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe bez obzira na rod u kojem su navedeni.

 

 1. Opis poslova

Opis poslova za radno mjesto Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu utvrđen je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnih tijela Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 1/22 i 6/22) i to kako slijedi:

 • Rukovodi Upravnim odjelom, organizira i usklađuje rad Upravnog odjela, kao i suradnju s drugim upravnim tijelima, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika Upravnog odjela,
 • Prati stanje iz djelokruga Upravnog odjela i predlaže odgovarajuće mjere,
 • Pomaže službenicima Upravnog odjela u radu na najsloženijim predmetima,
 • Prati propise i stručnu literaturu iz nadležnosti Upravnog odjela te vodi brigu o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika Upravnog odjela.

 

 1. Podaci o plaći

Sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 2/22), plaća za obavljanje poslova utvrđena je na osnovu zakona i predstavlja umnožak koeficijenta za obračun plaće i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Plaću radnog mjesta Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu čini umnožak koeficijenta radnog mjesta 3,0 i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Osnovica za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Barban iznosi 3.500,00 kuna bruto.

 

 • Prethodna provjera znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua s Povjerenstvom za provedbu Oglasa. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa. Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 

 

 1. Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19),
 3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09, 110/21),
 4. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
 5. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20),
 6. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),
 7. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16),
 8. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21).

 

 1. Pravila testiranja

 

 1. Utvrđivanje identiteta kandidata koji su pristupili testiranju utvrdit će se temeljem uvida u osobnu iskaznicu (ili drugi dokument kojim se može dokazati identitet kandidata) koju kandidat predočava na upit Povjerenstva,
 2. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas,
 3. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti kandidatu nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela; napuštanje prostorije u kojoj se odvija provjera; razgovor, ometanje ostalih kandidata te bilo koje druge nedopuštene radnje i postupci koji bi imali utjecaja na rezultat testiranja,
 4. Provjera znanja obavlja se testiranjem iz područja djelokruga rada lokalne samouprave i zakona kojima se djelatnosti uređuju,
 5. Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određen broj bodova od 1 do 10; s onim kandidatima koji uspješno polože pismeno testiranje provest će se intervju (razgovor),
 6. Kandidat je položio pismenu provjeru znanja ako je postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova,
 7. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismenog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata,
 8. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u službi lokalne samouprave. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10,
 9. Rezultati testiranja i intervjua se zbrajaju te tako čine ukupan rezultat svakog pojedinog kandidata, ukupan broj bodova koji kandidati mogu ostvariti na pisanom testiranju i intervjuu je 20 bodova.
 10. Po okončanom testiranju Povjerenstvo sastavlja rang listu kandidata (prema ukupno ostvarenom broju bodova).

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Izabrani kandidat, po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja Rješenja o imenovanju.

Načelnik Općine Barban donosi Rješenje o imenovanju pročelnika/ce na određeno koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili na oglas.

Protiv Rješenja o imenovanju izabranog kandidata žalba nije dopuštena. Nezadovoljni kandidat može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave Rješenja o imenovanju.

 

 

 

Općina Barban

Povjerenstvo za provedbu Oglasa