NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNI/A SURADNIK/ICA U TURISTIČKOM UREDU

Turistička zajednica Općine Barban raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNI/A SURADNIK/ICA U TURISTIČKOM UREDU

 

za prijem u službu

-1 izvršitelj/ica

-na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni), uz probni rad od 3 mjeseca.

Kandidati za rad na stručnim i administrativnim poslovima u turističkom uredu moraju ispunjavati posebne uvjete iz članka 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice Općine Barban za prijem na rad:

 • da ima završenu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju;
 • da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
 • da poznaje jedan svjetski jezik;
 • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;
 • da poznaje rad na osobnom računalu.

 

Sukladno čl. 23 st. 5 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma stručni ispit ne moraju imati kandidati koji imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu  u toj stručnoj spremi.

Sukladno čl. 23 st. 6 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma natjecati se mogu i kandidati/kinje koji nemaju položen stručni ispit, a kojeg će, u slučaju prijema na rad, biti obvezni položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni/e priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • zamolbu;
 • životopis:
 • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili preslika diplome);
 • dokaz o državljanstvu (preslik domovnice ili preslik osobne iskaznice);
 • uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);
 • potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje (potvrdu HZMO, ugovor o radu, potvrdu poslodavca, rješenje o rasporedu i sl.)
 • ukoliko kandidati/kinje imaju položen stručni ispit dužni su dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik uvjerenja odnosno svjedodžbe).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje mogu priložiti svoj Prijedlog programa rada TZ Barban za 2018. godinu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.

Kandidati/kinje su dužni/e u životopisu detaljno opisati poslove koje su do sada radili kako bi se moglo utvrditi ispunjavaju li propisani uvjet radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat/kinja ne pristupi provjeri znanja smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj.

Testirat će se znanje iz djelokruga rada Turističkih zajednica; Statut Turističke zajednice Općine Barban, Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma  (NN 152/08), Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08, NN 88/10, NN 110/15, 121/16), Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08, NN 59/09, NN 97/13, NN 158/13, NN 30/14), i provedbeni propisi (pravilnici) na temelju navedenih Zakona, te znanje iz stranih jezika. Zakoni i pravilnici se mogu naći na službenim stranicama Ministarstva turizma dok se Statut Turističke zajednice Općine Barban može naći na web stranici Turističke zajednice Općine Barban.

Na web stranici http://tz-barban.hr i oglasnoj ploči Općine Barban objavit će se mjesto i vrijeme održavanja pismenog testiranja i intervjua kandidata/kinja, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja testiranja.

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se s  naznakom: ” Natječaj za prijem na rad ” na adresu:  Turistička zajednica Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban i to do dana 1. prosinca 2017.g.

Ponude koje pristignu poštom ili budu predane nakon tog roka u Turističku zajednicu Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban, smatrat će se zakašnjelima te će se odbaciti.

Kandidati/kinje će o rezultatima izbora biti obaviješteni/e u roku od 8 dana od dana izvršenog testiranja. Turistička zajednica Općine Barban zadržava pravo ne izvršiti izbor stručnog/ne suradnika/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.